Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN GHI NHỚ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ASEAN-TRUNG QUỐC GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 5083/TTr-BNG-ASEAN ngày 27 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại Phi-líp-pin dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ trên./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Tài chính, KHCN, Công Thương, Quốc phòng, VHTTDL, LĐTBXH;
- VPCP: Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc