Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU CHÍNH LÓNG SẬP, TỈNH SƠN LA THÀNH CỬA KHẨU QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3850/TTr-BNG-UBBG ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3850/TTr-BNG-UBBG ngày 04 tháng 11 năm 2020.

Điều 2. Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại Điểm e, g, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Lóng Sập (tỉnh Sơn La) - Pa Háng (tỉnh Hủa Phăn) vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH, PL, KGVX;
- Lưu: VT, NC (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc