Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT NÂNG CẤP CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG TRÀ LĨNH (VIỆT NAM) – LONG BANG (TRUNG QUỐC) LÊN CỬA KHẨU QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11m 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

t đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2531/TTr-BNG-UBBG ngày 08 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2531/TTr-BNG-UBBG ngày 08 tháng 7 năm 2019.

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu nêu trên theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (2b) HD.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc