Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 165/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 11 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 572/BC-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả tự kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đối với Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất; Tờ trình số 9989/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 578/TTr-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường