Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/2019/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI LÀNG QUAN HỌ GỐC, LÀNG QUAN HỌ THỰC HÀNH TRONG TỈNH; MỨC QUÀ TẶNG CHO CÁC LÀNG QUAN HỌ GỐC NGOÀI TỈNH, CÁC CÂU LẠC BỘ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH TRONG VÀ NGOÀI TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh; các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí:

- Làng Quan họ gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Làng Quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

b) Đối tượng được tặng quà:

- Làng Quan họ gốc ngoài tỉnh;

- Câu lạc bộ Dân ca Quan họ trong và ngoài tỉnh.

c) Tiêu chí xác định:

- Làng Quan họ gốc:

+ Làng Quan họ gốc phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ;

+ Các bọn Quan họ của làng phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ.

+ Hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu là 3 đời và được UBND tỉnh công nhận.

- Làng Quan họ thực hành:

Làng Quan họ thực hành là làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, được UBND tỉnh có quyết định công nhận. Cụ thể như:

+ Câu lạc bộ Quan họ, đội văn nghệ được tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên;

+ Có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức;

+ Có hoạt động truyền dạy Dân ca Quan họ Bắc Ninh;

+ Có tổ chức hoạt động giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

- Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh:

+ Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh phải có quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền;

+ Thành viên câu lạc bộ phải có ít nhất từ 20 người trở lên; cơ cấu tổ chức gồm có Ban Chủ nhiệm và các thành viên;

+ Có chương trình hoạt động theo quy chế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh;

+ Sinh hoạt định kỳ, thường xuyên (theo tuần, tháng, quý); trong sinh hoạt có các hoạt động: Tham gia hội thi, hội diễn, tổ chức truyền dạy, giao lưu ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

2. Mức hỗ trợ và mức tặng quà:

a) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc trong tỉnh:

Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc: Mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu ca hát quan họ.

b) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ thực hành trong tỉnh:

Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc: Mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu ca hát quan họ.

c) Mức tặng quà cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh:

Hằng năm, lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên và tặng quà một số làng Quan họ gốc ngoài tỉnh hoặc Câu lạc bộ Dân ca Quan họ trong và ngoài tỉnh. Mức tặng quà là: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) cho một làng Quan họ gốc; 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) cho một Câu lạc bộ dân ca Quan họ.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để hỗ trợ và tặng quà quy định tại Nghị quyết này do ngân sách tỉnh bảo đảm.

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ đối với làng Quan họ gốc trong tỉnh, làng Quan họ thực hành trong tỉnh. Giao dự toán kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo BN, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Bắc Ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Văn phòng: CVP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang