Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 434/TTr-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND-PC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm tập trung các công việc trọng tâm, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017 đạt chất lượng, hiệu quả;

b) Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản khác có liên quan;

c) Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh phải được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, thời gian pháp luật quy định và đảm bảo chất lượng.

II. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017:

1. Hình thức:

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể tại Hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (kỳ họp giữa năm và cuối năm 2017) và các kỳ họp bất thường (nếu có).

2. Thời gian:

a) Kỳ họp giữa năm 2017: dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 7 năm 2017;

b) Kỳ họp cuối năm 2017: dự kiến tổ chức vào tuần đầu của tháng 12 năm 2017.

3. Địa điểm:

Tại Hội trường tỉnh Bình Phước.

III. Thành phần tham dự các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017:

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

2. Khách mời:

a) Đại diện Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;

b) Thường trực Tỉnh ủy;

c) Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

d) Các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh;

đ) Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX;

e) Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

f) Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số doanh nghiệp có liên quan;

g) Đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân (nơi không có người đứng đầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân và đại diện cử tri các huyện, thị xã trong tỉnh;

h) Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh thị xã Đồng Xoài, Báo Bình Phước, Thường trú Báo nhân dân, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Phước.

Ngoài ra, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, có thể quyết định mời thêm các thành phần khác tham dự kỳ họp.

IV. Nội dung các kỳ họp:

1. Kỳ họp giữa năm 2017:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước của địa phương 6 tháng đầu năm; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa kỳ họp trước;

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

d) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV;

e) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền;

f) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

g) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

h) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kỳ họp cuối năm 2017:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa kỳ họp trước;

c) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; kết quả hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

d) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV;

e) Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền;

f) Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

g) Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quyết định nội dung kỳ họp.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác xây dựng, chuẩn bị các văn kiện trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng thời gian quy định tại Thông báo kết quả hội nghị liên tịch trước mỗi kỳ họp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nội dung của Kế hoạch đã được thông qua tại kỳ họp này để xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao nhất.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức các kỳ họp đạt chất lượng cao; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.