Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ KHOÁN ĐỊNH MỨC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập,

Xét Tờ trình số 2260/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (số định mức là phần chênh lệch giữa quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo với biên chế được tỉnh giao năm học 2019 – 2020).

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Đồng ý hỗ trợ kinh phí khoán để thanh toán tiền giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Giáo viên: 3.900.000đ/người/tháng.

b) Nhân viên: 3.250.000đ/người/tháng.

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng, tính từ ngày 01/8/2019.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các ban, sở, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các cơ quan: Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo