Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2019 TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên; trên cơ sở Công văn số 3427/BNV-TCBC ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm định đối với số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên,Công văn số 151/BNV-TCBC ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Phú Yên như sau:

1. Tổng số biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh là 1.947 biên chế.

2. Tổng số lượng người làm việc năm 2019 của tỉnh như sau:

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 18.140 người (bao gồm cả 21 người làm việc giao cho đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng).

- Số lượng người làm việc giao cho các Hội có tính chất đặc thù: 135 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt