Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-ND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
(Ngày 11 tháng 5 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định s 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một s điều của Luật đầu tư công và Nghị định s 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Công văn s 4028/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016- 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019;

Thực hiện Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình s 1782/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, b sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra s 198/BC-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố với tổng số vốn là 23.615 tỷ đồng từ các nguồn sau:

1. Nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 9.132 tỷ đồng.

2. Nguồn kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 đã giao nhưng chưa giải ngân là 9.423 tỷ đồng.

3. Vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ từ Chương trình DPO trong kế hoạch năm 2019, năm 2020 (dự kiến giải ngân) là 5.060 tỷ đồng.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố là 23.614,362 tỷ đồng, gồm:

1. Các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn là 2.034,704 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 1, Biểu số 2.1, Biểu số 2.2)

2. Các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, bổ sung kế hoạch vốn là 16.519,658 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 3, Biểu số 4, Biểu số 5)

3. Chương trình cho vay Hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách thành phố (DPO) sử dụng nguồn vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 5.060 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 6)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Chủ động liên hệ, làm việc, kiên trì theo dõi, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương quan tâm giải quyết bố trí đủ vốn và kịp thời đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ cho vay lại.

2. Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh, bổ sung tại Điều 2, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công hàng năm của thành phố theo luật định.

3. Đối với các dự án có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa cân đối đủ nguồn, giao Ủy ban nhân dân thành phố chđạo các sở, ban, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư thực hiện như sau:

a) Tiếp tục rà soát khả năng thu ngân sách huy động cho đầu tư công và tình hình thực hiện của các dự án để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trình Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm 2019.

b) Rà soát, xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm, tính cấp bách, sự cần cần thiết đầu tư để sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

c) Chủ động rà soát phương án chuyển đổi các dự án có nguồn thu sang các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách để huy động thêm nguồn lực đầu tư trong xã hội. Đối với các dự án đầu tư đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện, nếu có nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố điều hành linh hoạt, chuyển đổi sang hình thức đối tác công tư, tham gia chương trình kích cầu đầu tư.

d) Tập trung thực hiện kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2022.

4. Cần đảm bảo việc bố trí vốn thực hiện dự án theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 11 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành ph
;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN quận, huyện;
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn ph
òng ĐĐBQH&HĐND thành phố: CVP, PCVP;
-
Lưu: VT,(P.CTHĐ-Tú).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN