Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỪ NGUỒN THU 70% LỆ PHÍ XUẤT NHẬP CẢNH ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LẠI TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2014 CỦA BỘ CÔNG AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2020 và văn bản số 7395/BTC-VI ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2020 và số 7395/BTC-VI ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)Hằng.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc