Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2017/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2015/NQ-HĐND NGÀY 01/12/2015 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/04/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐNĐ ngày 01/12/2015 của HĐNĐ thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tại khoản 2, Mục I, Điều 1 “Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu”

Điều chỉnh chỉ tiêu tại điểm 2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: “50% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” thành “Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”.

2. Tại Mục II, Điều 1 “Các nhiệm vụ chủ yếu của chương trình”

a). Điều chỉnh nhiệm vụ:

- Tại khoản 2. Ứng dụng phục vụ hoạt động điều hành nội bộ: “Duy trì các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, chuyển nhận văn bản điện tử, tích hợp ứng dụng chữ ký số;” thành “Duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thống nhất liên thông 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố và kết nối với Văn phòng Chính phủ, tích hợp ứng dụng chữ ký số;”.

- Tại khoản 3. Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp:

+ “Duy trì, mở rộng các trang/cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 và mức 4, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 01/3/2016” thành “Duy trì, mở rộng các trang/cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức 3, 4; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên cổng Thông tin điện tử Chính phủ”.

+ “Kết nối ứng dụng một cửa điện tử với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông giữa các cấp” thành “Hoàn thiện, triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành”.

b). Bổ sung nhiệm vụ:

- Phê duyệt Khung kiến trúc Chính quyền điện tử và triển khai xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử chi tiết sau khi Khung kiến trúc được phê duyệt.

- Triển khai Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội.

- Xây dựng Thành phố thông minh: Hình thành Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội và một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh (giao thông, y tế, du lịch, giáo dục, năng lượng, môi trường thông minh...).

3. Tại Mục III, Điều 1 “Giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình”

Bổ sung nội dung cơ chế chính sách: Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao của Thành phố.

4. Tại Mục IV, Điều 1 “Kinh phí thực hiện”

Điều chỉnh tổng mức kinh phí của Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020: 3.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng)

5. Về các phụ lục kèm theo

a). Bỏ Phụ lục số 1 “Chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020”.

b). Bỏ Phụ lục số 2 “Danh mục các dự án, hạng mục đầu tư giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

a). Tổ chức xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể và thực hiện các giải pháp, biện pháp điều hành, tập trung chỉ đạo để triển khai chương trình mục tiêu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ, hiệu quả của Nghị quyết này.

b). Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân Thành phố.

c). Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao của Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Các đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban của Thành ủy; Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Thường trực: HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc