Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 104/TTr-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua 13 nội dung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII) ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỎA THUẬN, THỐNG NHẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô đầu tư dự án đường phía Đông đầm Lập An (văn bản số 46/HĐND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018)

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án (đợt 2) (văn bản số 45/HĐND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018)

3. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1) (văn bản số 49/HĐND-THKT ngày 17 tháng 4 năm 2018)

4. Về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2019 (văn bản số 56/HĐND-THKT ngày 14 tháng 5 năm 2018)

5. Về việc báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế (văn bản số 61/HĐND-THKT ngày 18 tháng 5 năm 2018)

6. Về việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào (văn bản số 18 tháng 5 năm 2018)

7. Về việc trang bị máy tính xách tay cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (văn bản số 62/HĐND-THKT ngày 22 tháng 5 năm 2018)

8. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án năm 2018 (đợt 3) (văn bản số 74/HĐND-THKT ngày 12 tháng 6 năm 2018)

9. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2) (văn bản số 83/HĐND-THKT ngày 22 tháng 6 năm 2018)

10. Về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 79/HĐND-THKT ngày 22 tháng 6 năm 2018)

11. Về việc chấp thuận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”, dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế (văn bản số 87/HĐND-TH ngày 29 tháng 6 năm 2018)

12. Về việc đề nghị thống nhất hỗ trợ chênh lệch giá giao đất tái định cư cho các hộ dân tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu Bạch Hổ (văn bản số 98/HĐND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)

13. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ (văn bản số 100/HĐND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)./.