Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2796/TTr-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh “Về đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút và đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số: 21/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng thu hút:

- Những người đã tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học trong và ngoài nước, (trừ các trường hợp được các cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo; các bác sĩ, dược sĩ liên thông và cử tuyển) về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bao gồm:

+ Bác sĩ y khoa, dược sĩ đại học;

+ Bác sĩ y khoa có trình độ sau đại học: Tiến sĩ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú và định hướng chuyên khoa;

- Sinh viên y khoa có gia đình, hộ khẩu tại tỉnh Đắk Nông, đang theo học bác sĩ chính quy tại các trường đại học công lập trong và ngoài nước, có cam kết sau khi tốt nghiệp trở về công tác lâu dài tại tỉnh.

b) Đối tượng đãi ngộ:

Những bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học và sau đại học đang công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh (các trạm y tế; các cơ quan, đơn vị y tế tuyến huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị y tế tuyến tỉnh; Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh).

2. Nội dung chính sách thu hút và đãi ngộ:

a) Chính sách thu hút:

Mục đích nhằm thu hút những người có trình độ chuyên môn về công tác trong ngành y tế của tỉnh.

* Điều kiện thu hút:

- Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ;

- Không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Có đủ điều kiện sức khỏe để công tác;

- Tự nguyện cam kết công tác trong các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tối thiểu là 05 năm, trong đó không tính thời gian được cử đi học tập trung từ 6 tháng trở lên;

- Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Quyền lợi được hưởng:

- Mức trợ cấp một lần:

Ngoài lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, các đối tượng thu hút được hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể như sau:

+ Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II: 300.000.000 đồng/người;

+ Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú: 250.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ, dược sĩ đại học, tốt nghiệp loại giỏi: 220.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ, dược sĩ đại học tốt nghiệp loại khá: 200.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ, dược sĩ đại học tốt nghiệp loại trung bình khá và trung bình: 180.000.000 đồng/người.

- Các quyền lợi khác:

+ Bác sĩ và dược sĩ đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi; các bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2; thạc sĩ và tiến sĩ y khoa: được ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển, công chức, viên chức theo quy định;

+ Được ưu tiên mua đất làm nhà ở với giá sàn theo quy định của tỉnh;

+ Được ưu tiên bố trí đào tạo sau đại học nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liền; được tạo cơ hội để phát triển về chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị; nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ đưa vào diện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng để trở thành công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị y tế trong tỉnh.

+ Những người có trình độ tiến sĩ y khoa và chuyên khoa II có hộ khẩu ngoài tỉnh, được ưu tiên tuyển dụng, tiếp nhận vợ (hoặc chồng), con ruột vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức theo quy định;

* Điều kiện ràng buộc đối với các đối tượng thu hút:

Nếu không bảo đảm thời gian công tác tối thiểu theo cam kết thì phải hoàn trả lại 100% số tiền thu hút đã nhận và các chi phí cử đi đào tạo.

b) Chính sách đãi ngộ:

Mục đích nhằm đãi ngộ các đối tượng đang công tác trong ngành y tế yên tâm công tác lâu dài tại tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

* Điều kiện đãi ngộ:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (thông qua quy chế đánh giá công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị);

- Không vi phạm các quy chế chuyên môn, không bị các hình thức kỷ luật của công chức, viên chức từ hình thức khiển trách trở lên (trong thời gian được hưởng chính sách đãi ngộ nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị chấm dứt việc hưởng chính sách).

- Đối tượng hưởng chính sách thu hút thì không được hưởng đãi ngộ.

* Quyền lợi được hưởng:

Ngoài lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, các đối tượng đãi ngộ được hỗ trợ thêm hàng tháng như sau:

Hỗ trợ đãi ngộ theo nhóm:

Stt

Nhóm đãi ngộ

Mức hỗ trợ đãi ngộ

1

Nhóm I

1,5 lần mức lương cơ sở/ tháng

2

Nhóm II

1,0 lần mức lương cơ sở/ tháng

3

Nhóm III

0,7 lần mức lương cơ sở/ tháng

Việc phân nhóm dựa trên địa bàn và lĩnh vực công tác, cụ thể sau:

- Nhóm I: Các trạm y tế thuộc các xã khu vực III, các cơ quan, đơn vị y tế tại huyện Tuy Đức, Đắk G’long và các huyện mới thành lập (nếu có); Trung tâm Pháp y.

- Nhóm II: Các trạm y tế thuộc các xã khu vực II; các cơ quan, đơn vị y tế tại các huyện Krông Nô, Đắk Song; các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế cộng đồng (các trung tâm thuộc Sở Y tế ở tuyến tỉnh);

- Nhóm III: Các trạm y tế các phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị y tế ở các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, đơn vị y tế còn lại ở tuyến tỉnh và Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

* Các quyền lợi đãi ngộ khác:

Các đối tượng đãi ngộ theo quy định này được hưởng các quyền lợi khác như đối tượng thu hút (trừ mức trợ cấp 1 lần).

c) Chính sách tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn:

* Đối tượng và mức hỗ trợ học phí:

Sinh viên y khoa có gia đình, hộ khẩu tại tỉnh Đắk Nông, đang theo học bác sĩ chính quy tại các trường đại học công lập trong nước và ngoài nước, nếu cam kết sau khi tốt nghiệp trở về công tác lâu dài tại tỉnh tối thiểu 07 (bảy) năm, sẽ được tỉnh ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí học tập theo chính sách tạo nguồn nhân lực của tỉnh như sau:

- Được hỗ trợ học phí 02 năm cuối với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/sinh viên/năm học. Ngoài ra, hàng năm, những sinh viên đã cam kết với tỉnh nếu học lực đạt loại khá thì được cộng thêm 15% và loại giỏi trở lên thì cộng thêm 30% số tiền hỗ trợ học phí của năm đó;

- Khi tốt nghiệp, được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế, bố trí công tác phù hợp với chuyên môn đào tạo, được hưởng chính sách thu hút và các chế độ chính sách theo quy định.

* Điều kiện được hưởng chính sách thu hút:

- Đơn xin hỗ trợ kinh phí 02 năm cuối có xác nhận của trường đào tạo và được Sở Y tế tỉnh Đắk Nông chấp thuận;

- Có cam kết hoàn thành các chương trình, nội dung học tập theo quy định, nếu không hoàn thành khóa học, hoặc vi phạm cam kết khi học xong không về công tác tại các cơ sở Y tế trong tỉnh Đắk Nông thì phải hoàn trả toàn bộ (100%) chi phí hỗ trợ do ngân sách Nhà nước đã cấp (lãi suất theo quy định).

3. Phương thức thực hiện:

- Việc tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và các quy định tại nghị quyết này.

- Hàng năm, UBND tỉnh lập kế hoạch thu hút, xây dựng danh mục các chuyên khoa cần thu hút và bố trí biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện. Kế hoạch thu hút được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vào tháng 01 hàng năm.

- Giao UBND tỉnh quy định cụ thể các điều kiện ràng buộc, cam kết khi tiếp nhận đối tượng thu hút.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện được trích trong nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Y tế;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Tây nguyên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông; Đài PT-TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử, Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, LĐ và CV phòng Công tác HĐND (L).

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020

  • Số hiệu: 09/2014/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 16/07/2014
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
  • Người ký: Điểu K'ré
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản