Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4501/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh số 27/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Nay điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2007 cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách 368,1 tỷ đồng, trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất  : 210 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu : 158,1 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh tăng chi 368,1 tỷ đồng, trong đó:

- Bổ sung chi hỗ trợ dân sinh khắc phục hậu quả cơn bão số 9  : 94,4 tỷ đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên năm 2007 : 38,2 tỷ đồng.

- Bổ sung dự phòng ngân sách : 20 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 215,5 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân bổ chi tiết và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh