Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 17/7/2006 về việc xin phê duyệt Kế hoạch xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân và các hình thức chi trả trước về y tế đạt tỷ lệ 80% trở lên so với dân số;

2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 100% số đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn bị mắc các bệnh hiểm nghèo;

3. Từng bước triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đến năm 2010, hoàn thành việc chuyển đổi cơ chế cung ứng dịch vụ công ích tại các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, các Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, Trung tâm Mắt, Trường Trung học y tế, các Bệnh viện đa khoa thuộc các huyện đồng bằng; thực hiện tự chủ tài chính từng phần tại một số Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần)

4. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình “làng văn hóa sức khỏe”; phấn đấu đến năm 2010 có 70% số thôn, làng, khu phố được công nhận danh hiệu “làng văn hóa sức khỏe”.

5. Phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã có bác sĩ, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương