Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI,
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2694/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 16 dự án với tổng diện tích là 28,80 ha. Trong đó:

+ Dự án có vốn ngân sách: 12 dự án với tổng diện tích: 17,98 ha.

+ Dự án có vốn ngoài ngân sách: 04 dự án với tổng diện tích: 10,82 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.
(Kèm theo Nghị quyết s 06/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (cấp xã, phường)

A. Dự án, công trình sử dụng vn ngân sách

17.98

 

I

Thành phố Nha Trang

 

 

1

Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô

0.30

Phường Vĩnh Hòa

II

Huyện Diên Khánh

 

 

2

Đường số 13 (từ Tỉnh lộ 2 đến Hương lộ 39)

0.40

Xã Diên Phước

3

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại xã Suối Tiên

2.00

Xã Suối Tiên

4

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại xã Diên Lộc

2.00

Xã Diên Lộc

5

Hệ thống Trạm bơm Trảng Găng

3.87

Các xã: Diên Sơn, Diên Lâm, Diên Phước

6

Mở rộng nghĩa trang Gò Sạn (bổ sung diện tích)

0.88

Xã Diên Lâm

7

Trạm kthuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0.50

Xã Diên Phú

III

Huyện Vạn Ninh

 

 

8

Mở rộng Bãi rác Dốc Ké

0.40

Xã Vạn Thắng

IV

Thành phố Cam Ranh

 

 

9

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam

2.60

Xã Cam Phước Đông

10

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam

4.70

Xã Cam Thịnh Tây

V

Thị xã Ninh Hòa

 

 

11

Trường THPT khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa (bổ sung diện tích)

0.08

Xã Ninh Thọ

12

Đường gom thôn Lệ Cam-Tân Thủy

0.25

Xã Ninh Lộc

B. Dự án, công trình có vốn ngoài ngân sách

10.82

 

I

Huyện Diên Khánh

 

 

1

Tuyến đường dân sinh đi vào mỏ đá Granit làm ốp lát khu vực Cây Sung 1

1.10

Xã Diên Tân

2

Khai thác và chế biến đá Granit của Công ty TNHH MTV Hà An (Điều chỉnh diện tích thu hồi theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/07/2017 của HĐND tỉnh)

8.96

Xã Diên Tân

II

Huyện Cam Lâm

 

 

3

Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn

0.70

Các xã: Cam Thành Bắc, Cam An Nam, Cam An Bắc

III

Thành phố Cam Ranh

 

 

4

Tuyến đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm (bổ sung diện tích thu hồi đoạn đi quan thành phố Cam Ranh)

0.06

Xã Cam Phước Cam Đông