Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 18 đến ngày 22/7/2006)

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ các báo cáo, tờ trình do UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố trình tại kỳ họp;

- Căn cứ ý kiến của Ủy ban MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về:

- Tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006 (trong đó có phương án điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2006).

- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và những biện pháp điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006 (trong đó có Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2006 để đầu tư công trình đường 5 kéo dài).

- Phương án hỗ trợ hộ cận nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010.

- Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

HĐND Thành phố khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006 đã được kỳ họp lần thứ 5 HĐND thành phố khóa XIII quyết nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm như sau:

1. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC tại Hà Nội. Tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Thành phố, 9 chương trình công tác của Thành ủy.

2. Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch. Hoàn chỉnh và công bố công khai danh mục, thông tin cơ bản về các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở cả 3 ngành: dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Tích cực, chủ động chuẩn bị cho việc gia nhập WTO. Tiếp tục triển khai liên kết kinh tế, hợp tác phát triển, đặc biệt là hợp tác trong phát triển du lịch, thương mại, đầu tư với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. Triển khai đề án phát triển thị trường; đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống điện nông thôn cho Công ty điện lực quản lý; đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN, đồng thời tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả của các Tổng Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

Rà soát lại các nguồn thu đạt thấp, các khoản thuế nợ đọng để có biện pháp tăng thu cho ngân sách. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để đầu tư công trình đường 5 kéo dài.

3. Công bố công khai các quy hoạch gắn với tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, trái phép; tăng cường kỷ cương, văn minh đô thị và vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, quan tâm hệ thống đèn tín hiệu; đảm bảo tiến độ các dự án cấp nước sạch và có biện pháp cải thiện chất lượng nguồn nước; quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thành kê khai, kiểm tra tình hình sử dụng tài sản công là nhà, đất: kiên quyết thu hồi các diện tích nhà, đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả hoặc không sử dụng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước. Có biện pháp quản lý và khai thác hiệu quả diện tích tầng 1 thuộc sở hữu Nhà nước tại các nhà chung cư cao tầng.

Thông qua phương án điều chỉnh giảm kế hoạch sử dụng đất năm 2006 từ 1.626 ha xuống 733 ha (trong đó đất ở 235 ha, đất chuyên dùng 498 ha).

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, đổi mới công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi đơn vị, cá nhân trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là của thủ trưởng đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Tập trung chỉ đạo: xây dựng các cơ chế, quy chế theo kế hoạch. Quy định cụ thể và công khai quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành (như cấp đất, giao đất, thuê đất, đầu tư xây dựng…).

5. Rà soát toàn bộ các công trình XDCB, kiên quyết đình, hoãn hoặc giãn tiến độ các công trình đầu tư hiệu quả thấp hoặc chưa thật cấp bách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình còn lại. Khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành quyết toán.

Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: xây dựng đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa, đường 5 kéo dài; đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Vĩnh Tuy để thông xe kỹ thuật vào quý I/2007; khởi công các dự án: tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội vào quý IV/2006, nút Kim Liên vào quý III/2006, đường Ô Đống Mác - Đê Nguyễn Khoái vào quý IV/2006; chuẩn bị thực hiện dự án Thoát nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2. Hoàn thành các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2006 đúng tiến độ.

6. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền, các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai năm học 2006 - 2007: đẩy mạnh GPMB các hộ dân ra khỏi khuôn viên trường học và việc tách cấp tại 12 điểm trường. Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, triển khai các công trình giáo dục lao động xã hội để tăng chỗ cai nghiện theo kế hoạch đầu năm. Triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo của Thành phố giai đoạn 2006-2010 theo Tờ trình của UBND Thành phố và giao UBND tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo.

7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung đẩy lùi tệ nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị từ thành phố đến cơ sở và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công dân Thủ đô về công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và cộng đồng dân cư.

Điều 2. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng thí điểm quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Giao UBND Thành phố tổng kết các mô hình xây dựng nhà ở xã hội đã triển khai trên địa bàn Thành phố thời gian qua, xây dựng Đề án xây dựng thí điểm quỹ nhà ở xã hội theo hướng dẫn của Trung ương, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nội dung Đề án cần đảm bảo một số yêu cầu sau: đa dạng hóa hình thức và nguồn vốn đầu tư: đơn giản, hiệu quả trong quản lý; sự hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng và giải quyết được nhu cầu nhà ở xã hội; không hình thành các khu nhà ở chất lượng thấp, khu "ổ chuột" trong tương lai. Cơ chế thực hiện thí điểm phải có điều kiện và khả năng nhân ra diện rộng.

Điều 3. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 còn rất nặng nề. HĐND Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006, tạo đà phát triển nhanh và bền vững cho giai đoạn 2006 - 2010, hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Chính phủ
- Ban công tác đại biểu UBTVQH
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ
- Các Bộ, Ngành Trung ương
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố
- TT HĐND, UBND các quận, huyện
- Các vị đại biểu HĐND TP
- Các cơ quan thông tấn, báo chí
- VP TU, VP HĐND, VP UBND, VP ĐĐBQH HN
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú