Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌPTHỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Người có hộ khẩu thường trú, người cư trú thường xuyên tại tỉnh Hải Dương và người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh sử dụng hình thức hỏa táng ngay sau khi từ trần thì thân nhân, tổ chức (chịu trách nhiệm mai táng cho người chết) được hưởng chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.

- Người có công không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020.

3. Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng quy định như sau:

a) Hỗ trợ 100% kinh phí hỏa táng (không bao gồm chi phí vận chuyển) đối với các đối tượng:

- Trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, mồ côi, bị bỏ rơi tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ 4.000.000 đồng đối với các đối tượng:

- Người mắc bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Bệnh nhân phong.

- Các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm: Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh; Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội tỉnh (đồng thời hỗ trợ mai táng phí 5.400.000 đồng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

c) Hỗ trợ 2.000.000 đồng đối với các đối tượng là người có hộ khẩu, cư trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng nêu trên.

4. Kinh phí: được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán hằng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; (Để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (Để báo cáo)
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB); (Để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (Để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển