Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

I. QUAN ĐIỂM:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng rộng rãi hình thức hỏa táng trong việc tang là góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại các khu dân cư;

- Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng tiên tiến, hiện đại trong việc tang nhằm góp phần bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm đất đai và hướng tới phát triển bền vững;

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng cũng như nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cung cấp các thiết bị hỏa táng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

II. MỤC TIÊU:

- Mục tiêu tổng quát: Từng bước đưa việc sử dụng hình thức hỏa táng trở thành hình thức táng phổ biến của người dân Việt Nam tại các địa phương trên toàn quốc theo hướng văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất đai và bảo vệ môi trường.

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

+ Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương trở lên tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 30%;

+ Đối với các thành phố, thị xã còn lại tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 15%;

+ Đối với các khu vực nông thôn, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt: 5%.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHÓM CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỤ THỂ:

1. Về sử dụng hình thức hỏa táng:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng hình thức hỏa táng và vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng;

- Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện sử dụng hình thức hỏa táng thay thế cho việc sử dụng các hình thức táng khác chiếm nhiều diện tích đất tại các khu đô thị có mật độ dân cư cao, ít đất canh tác, có giao thông thuận tiện;

- Nghiên cứu, ban hành các quy định bắt buộc về trường hợp người chết mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng hoặc các bệnh khác phải được hỏa táng;

- Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ chi phí cần thiết phục vụ hỏa táng cho các đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa sử dụng hình thức hỏa táng đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất;

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng bao gồm: Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển thi hài đi hỏa táng và các chi phí khác (bình đựng tro cốt, lưu giữ tro cốt. Mức hỗ trợ tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

2. Về quy hoạch cơ sở hỏa táng, nghĩa trang:

- Rà soát, bổ sung các cơ sở hỏa táng trong quy hoạch đô thị làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng.

- Nghiên cứu, bổ sung quy định về bố trí các khu chức năng lưu giữ tro cốt sau hỏa táng cho các nghĩa trang.

3. Về đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng

- Rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến việc ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng; đề xuất bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng;

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng;

- Xây dựng, đề xuất các cơ chế cho vay ưu đãi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước, tín dụng ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng;

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng tại các vùng dân tộc thiểu số đã có truyền thống hỏa táng người chết (đồng bào Khmer, Chăm...).

4. Về khoa học công nghệ

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực hỏa táng theo cơ chế nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện hành;

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định về miễn, giảm thuế nhập khẩu các thiết bị công nghệ hỏa táng mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

- Tăng cường, phát triển hợp tác quốc tế về nghiên cứu, trao đổi khoa học công nghệ trong lĩnh vực hỏa táng;

- Khuyến khích việc nghiên cứu, phát minh và chế tạo các công nghệ hỏa táng tiên tiến, hiện đại thân thiện với môi trường.

5. Về đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ nguồn nhân lực

- Nghiên cứu ban hành các chính sách và chế độ đãi ngộ đặc thù; bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần đầy đủ cho các cán bộ, công nhân viên phục vụ trong lĩnh vực hỏa táng;

- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong lĩnh vực hỏa táng;

- Tăng cường hợp tác quốc tế về việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hỏa táng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình Chính phủ ban hành mới các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trong đó có các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở hỏa táng, thời gian hoàn thành năm 2015.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế xây dựng nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ và nhà lưu giữ tro cốt, thời gian hoàn thành năm 2014.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể về đất đai cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khí thải, nước thải nhà hỏa táng, thời gian hoàn thành năm 2014; tổ chức thanh tra, kiểm tra và giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ hỏa táng theo quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ hỏa táng đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường tại Việt Nam. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ hỏa táng lựa chọn công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

4. Bộ Y tế: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, ban hành các quy định, hướng dẫn về vệ sinh trong hoạt động hỏa táng. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định về các trường hợp thi hài bắt buộc phải hỏa táng nhằm đảm bảo vệ sinh và phòng chống bệnh lây nhiễm, thời gian hoàn thành năm 2014.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các hình thức đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư cho việc xây dựng các cơ sở nhà hỏa táng.

6. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ cụ thể về tài chính đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng. Rà soát, bổ sung các quy định về miễn, giảm thuế nhập khẩu các thiết bị, công nghệ hỏa táng mới, tiên tiến phù hợp với điều kiện của Việt Nam, thời gian hoàn thành năm 2014.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp xây dựng nội dung và chương trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng hình thức hỏa táng, tổ chức tang lễ tiết kiệm, văn minh với các hình thức phù hợp.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người làm công việc liên quan trực tiếp đến hỏa táng ở các đơn vị do Nhà nước quản lý và các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các đối tượng đặc biệt được hưởng các mức hỗ trợ của Nhà nước trong việc sử dụng hình thức hỏa táng, thời gian hoàn thành năm 2014.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua báo chí, mạng và các loại phương tiện thông tin đại chúng khác, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng tới quần chúng nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia sử dụng hình thức hỏa táng tiên tiến, hiện đại và văn minh.

10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy hoạt động hỏa táng tại các khu vực dân cư trên địa bàn.

- Lập và tổ chức thực hiện dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải