Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG MỨC PHÍ THAM QUAN VÀ PHÍ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (KHÔNG CHUYÊN)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Qui chế hoạt động của HĐND;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 68 /TTr-UBND ngày 17/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung mức phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Khung mức phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên như sau:

I. Phí tham quan:

1. Về khung mức phí tham quan.

a. Đối với người lớn, mức thu không quá 10.000 đồng/lượt/người.

b. Đối với trẻ em, mức thu không quá 5.000 đồng/lượt/người.

Mức thu trên được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại Bình Định.

2. Căn cứ vào Khung mức phí tham quan quy định trên, UBND tỉnh quy định mức thu cụ thể cho từng trường hợp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh.

3. Tỷ lệ phần trăm (%) phí tham quan được để lại cho các đơn vị quản lý thu là 90%. Phần còn lại, các đơn vị quản lý thu có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

II. Về phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên).

1. Đối tượng thu: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong độ tuổi quy định dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên (trừ đối tượng được miễn thu theo quy định dưới đây).

2. Mức thu: 30.000 đồng/thí sinh dự thi.

3. Đối tượng miễn, giảm thu.

a. Đối tượng miễn thu: Miễn thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên) đối với học sinh là con của liệt sỹ, con thương binh hạng 1, hạng 2; con của những người hưởng chính sách như thương binh hạng 1, hạng 2; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh bị tàn tật và có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định Y khoa xác nhận; học sinh là con bệnh nhân phong được Nhà nước trợ cấp xã hội; học sinh hoặc gia đình học sinh có cha, mẹ bị nhiễm chất độc da cam (có xác nhận của chính quyền địa phương); học sinh mà gia đình (cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ đói, nghèo theo tiêu chí quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Đối tượng giảm thu: Giảm 50% mức thu phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên đối với học sinh là con thương binh, bệnh binh và con của những người hưởng chính sách như thương binh hạng 3, hạng 4.

4. Tỷ lệ để lại cho ngành giáo dục: Ngành giáo dục được để lại 100% số tiền phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên) để chi phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương