Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI GIẢI THƯỞNG, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN, HỘI THAO PHONG TRÀO THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định đối tượng áp dụng, nội dung và mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân các cấp thống nhất tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao có sử dụng một phần ngân sách nhà nước.

2. Tập thể, cá nhân tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao do các tổ chức, cơ quan, đơn vị ở khoản 1 điều này tổ chức.

Điều 3. Mức chi giải thưởng, bồi dưỡng

1. Chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh áp dụng định mức chi theo phụ lục 1 của Nghị quyết này. Đối với cấp huyện chi không quá 70% mức chi của cấp tỉnh; cấp xã chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh.

2. Chi bồi dưỡng hội thi, hội diễn, liên hoan phong trào thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh áp dụng định mức theo phụ lục 2 của Nghị quyết này. Riêng chi bồi dưỡng cho hội thao phong trào thực hiện theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về mức chi đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Cà Mau.

a) Đối với cấp huyện chi bồi dưỡng không quá 70% mức chi của cấp tỉnh; cấp xã chi bồi dưỡng không quá 50% mức chi của cấp tỉnh;

b) Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tham gia tổ chức chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

3. Trường hợp các tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tự tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào của đơn vị mình thì áp dụng bằng mức chi cấp huyện.

Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo

1. Hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao cấp nào tổ chức thì ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Kinh phí từ vận động, tài trợ và nguồn hợp pháp khác theo quy định.

3. Cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao có trách nhiệm dự toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB.QPPL);
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với hội thi, hội diễn, liên hoan, hội thao phong trào thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  • Số hiệu: 04/2018/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 11/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
  • Người ký: Trần Văn Hiện
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản