Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC ĐỀ ÁN, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-­2010, nội dung tại Tờ trình số 3523/TTr.UBND, ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh và danh mục các chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 theo Báo cáo số 107/BC.UBND, ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 theo Tờ trình số 3386/TTr.UBND, ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh, về định mức dự phòng ngân sách năm 2007 là 5% theo đề nghị của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010). Nội dung theo Tờ trình số 3508/TTr.UBND, ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. Nội dung tại Tờ trình số 3154/TTr.UBND. ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 5. Quyết định Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Nội dung tại Tờ trình số 3264/TTr-UBND, ngày 15/6/2006. Riêng đối với 48 dự án UBND tỉnh đề nghị chuyển sang kế hoạch năm 2007, HĐND tỉnh đề nghị vẫn để trong kế hoạch năm 2006, cho phép nhà thầu thi công nếu đồng ý bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tỉnh thanh toán khối lượng trong năm ngân sách 2007.

Điều 6. Quyết định thành lập Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Nội dung theo Tờ trình số 3745/TTr-UBND, ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 3744/TTr.UBND, ngày 07/7/2006 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ;

Điều 8. Quyết định về mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) số phí thu được để lại cho đơn vị. Nội dung tại Tờ trình số 3356/TTr.UBND, ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh. Đối với các hộ nghèo theo chuẩn được miễn thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Điều 9. Quyết định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ % phân chia các nguồn thu giữa các cấp Ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thời kỳ ổn định ngân sách. Nội dung theo Tờ trình số 3385/TTr.UBND, ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 10. Quyết định về việc Quy định mức Thu phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nội dung theo Tờ trình số 3114/TTr.UBND, ngày 08/6/2006 cua UBND tỉnh.

Điều 11. Quyết định về việc ban hành Đề án Giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Nội dung theo Tờ trình số 3566/TTr.UBND, ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 12. Quyết định thực hiện Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Nội dung theo Tờ trình số 3792/TTr.UBND, ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh.

Điều 13. Quyết định về việc thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên toàn tỉnh đề án “Sữa học đường cho trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài học đường giai đoạn “2006-2010”. Nội dung theo Tờ trình số 3611/TTr.UBND. ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 14. Quyết định Điều chỉnh, bổ sung số lượng chức danh và chế độ, chính sách đối với CBCC xã, phường, thị trấn. Nội dung theo Tờ trình sổ 3617/TTr.UBND, ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 15. Phê chuẩn Kế hoạch biên chế hành chính năm 2007 và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007. Nội dung tại tờ trình số 3616/TTr.UBND, ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 16. Quyết định về Quy định mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung theo Tờ trình số 3615/TTr.UBND, ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 17. Quyết định về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. Nội dung theo Tờ trình số 3613/TTr.UBND, ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh. Đối với các hộ nghèo theo chuẩn được miễn mức thu này.

Điều 18. Quyết định về Quy định thu phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn |tỉnh theo Tờ trình số 3614/TTr.UBND, ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh.

Điều 19. Quyết định về việc thu lệ phí thi ngoại ngữ. tin học chứng chỉ A, B. Nội dung theo Tờ trình số 3614/TTr.UBND, ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh. Mức thu cụ thể:

Thi Ngoại ngữ trình độ A: 50.000 đ/TS; trình độ B: 70.000đ/TS;

Thi Tin học trình độ A: 50.000 đ/TS; trình độ B: 90.000 đ/TS.

Đối với các hộ nghèo theo chuẩn được miễn mức thu này

Điều 20. Giao cho UBND tỉnh căn cứ vào Nghị Quyết, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu, Khóa IV, Kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh