Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND VÀ CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND , ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Trên cơ sở đăng ký của các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họpThường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 13 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, như sau:

1. Hoạt động giám sát thường xuyên, gồm:

a) Xem xét quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 5 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân.

c) Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

d) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

2. Hoạt động giám sát chuyên đề: Giám sát công tác xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung và các công trình hồ treo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Chương trình giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh:

1. Ban Pháp chế: Giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018; Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang.

2. Ban Kinh tế Ngân sách: Giám sát kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

4. Ban Dân tộc: Giám sát kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Phân công các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 “Giám sát về công tác xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung và các công trình hồ treo” tại địa bàn các huyện, thành phố theo đơn vị ứng cử.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Giao các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chịu trách nhiệm các công việc liên quan khi triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; mời các chuyên gia tham gia Đoàn giám sát (nếu xét thấy cần thiết); theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hòa công tác phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động giám sát cho Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh theo quy định.

2. Đối với hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: trên cơ sở Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch, Đề cương xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện ban hành kèm theo Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện giám sát tại địa bàn hoạt động của Tổ đại biểu đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

3. Các sở, ban ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh.

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr. Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Chủ tịch, PCT HĐND; UBND tỉnh;
- UBMTQVN tỉnh Hà Giang;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Phòng CT HĐND thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn