Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018;

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết số 15/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018 như sau:

1. Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) là: 7,0 - 7,5%. Trong đó:

- Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, ngư nghiệp: 2,5 - 2,9%;

- Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng: 14,0 - 14,7%;

- Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ (bao gồm cả thuế sản phẩm): 5,6 - 6,0%.

2. Điều chỉnh GRDP bình quân đầu người: 47,3 - 47,5 triệu đồng/người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh