Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Xét Tờ trình số 2825/TTr-UBND ngày 04/7/2018 kèm Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 29/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật tài chính.

- Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân trong tiếp cận các nguồn vốn vay; triển khai tốt các chương trình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định. Đa dạng hóa các hình thức và phương thức huy động vốn, nhất là nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư.

- Tăng cường quản lý thu, chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tích cực tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất có khả năng hoàn thành trong năm, sớm đưa vào hoạt động, khai thác để tăng nguồn thu.

2. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế tỉnh đồng bộ theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình đã đề ra. Tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 57/CTHĐ-TU ngày 29/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể tại Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 08/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Thông báo số 443-TB/TU ngày 19/6/2018 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo Kết luận số 86-KL/TU ngày 05/7/20118 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong phát triển của tỉnh hiện nay, tạo sự chuyển biến về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và vụ mùa năm 2018 đảm bảo năng suất, chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản ổn định cho nông dân; thâm canh các loại cây trồng có tiềm năng, lợi thế và mở rộng diện tích ở những nơi có điều kiện. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh và của các địa phương để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ. Hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi phát triển theo hướng liên kết, chuỗi giá trị, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi theo quy trình VietGAP.

- Hỗ trợ thiết thực để các xã đã đăng ký về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Tổng kết công tác xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa; kết hợp với tư nhân để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ phục vụ du khách; nghiên cứu đề xuất phát triển các điểm du lịch mới, có tiềm năng.

3. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên vận động các nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế như: xây dựng kết cấu hạ tầng, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Thành lập trung tâm giới thiệu sản phẩm có xuất xứ tại Quảng Trị. Quyết định chủ trương đầu tư cụ thể tổng kho xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Trị và Nhà máy nước sạch tại Khu kinh tế Đông Nam.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Duy trì chế độ giao ban tháo gỡ khó khăn để bảo đảm quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, đúng luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài nguyên vật liệu xây dựng đầu vào, nhất là đất, cát san lấp mặt bằng; trong quá trình thi công, nếu phát hiện sử dụng vật liệu xây dựng không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp thì đình chỉ thực hiện công trình, xuất toán khối lượng thi công, thu hồi nộp ngân sách.

- Kiên quyết thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn theo đúng quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư do tỉnh quản lý năm 2018.

- Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đối ứng các dự án nhóm Ô, ODA, vay lại của Chính phủ; không để xảy ra tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, thi công đội vốn được phân bổ.

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ nhằm nắm bắt, xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tỉnh và của từng sở, ngành, đơn vị về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị. Đôn đốc triển khai thực hiện 09 cam kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh năm 2016 và bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Chương trình hoạt động “Năm doanh nghiệp” tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp; đẩy mạnh việc quản lý thông tin doanh nghiệp qua hệ thống dữ liệu toàn quốc kết hợp công tác hậu kiểm doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, động viên đơn vị, doanh nghiệp có số nộp thuế lớn để tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Kết hợp tổ chức đôn đốc, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế, phí; thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, xử lý nợ thuế; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát đề xuất xử lý các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm các quy định về nghĩa vụ thuế, phí.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Minh bạch hóa các hoạt động kiểm soát, kiểm hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan thuận lợi nhất khi qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

5. Thực hiện tốt công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai Luật quy hoạch và các nghị định. Tập trung rà soát kết quả thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 đến thời điểm 31/12/2018.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 gắn với việc xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021, đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Tổ chức Hội nghị Hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và truyền thông 03 tỉnh Quảng Trị -Mukdahan -Savannakhet lần thứ 14 tại Quảng Trị. Chuẩn bị và trình Đề án xây dựng đảo Cồn Cỏ thành một trong ba đỉnh tam giác du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Đảo Cồn Cỏ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới có tính chất nổi trội của tỉnh Quảng Trị.

- Tiếp tục duy trì phổ cập trung học cơ sở; thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ việc xét tốt nghiệp, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2018 - 2019; tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường và tích cực ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong trường học.

- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công theo quy định của Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách đền ơn đáp nghĩa; các chương trình, dự án và giải pháp giảm nghèo. Rà soát, phân loại hộ nghèo theo đúng tính chất, đặc điểm để có giải pháp giảm nghèo bền vững, hiệu quả.

- Chủ động giám sát dịch tễ; phát hiện, phòng, chống và không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác chỉ đạo, giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến huyện; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ chuyên khoa ở bệnh viện tuyến huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Phát huy vai trò của khoa học - công nghệ, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Triển khai việc xác lập, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương. Tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm theo quy định; thu hồi một phần đất của các công ty lâm nghiệp để giao lại cho địa phương quản lý trước khi cổ phần hóa theo Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; ngăn chặn và xử lý triệt để cơ sở xả thải chưa qua xử lý.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2018; xúc tiến thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ kết hợp hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm. Triển khai tích cực các nhiệm vụ đề ra trong Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Đề án chuyển đổi vị trí công tác và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh giai đoạn 2016-2030”.

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật; giám sát việc thực thi pháp luật ở địa phương. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Chú trọng công tác thanh tra, phát hiện tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công.

9. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Phát huy kết quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nhất là tuyến biên giới, vùng biển đảo và các địa bàn trọng điểm. Theo dõi và cảnh giác tình hình diễn biến trên Biển Đông, vùng biển khu vực đảo Cồn Cỏ để chủ động xử lý các tình huống phát sinh nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Các sở, ngành và địa phương tích cực tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ và nhân dân; kiên quyết chống lại các hành động lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát, động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND, ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị, tp;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng