Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 688-NĐ/NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 269-TTg ngày 17-5-1957 của Thủ tướng phủ quy định nhiệm vụ văn phòng các Bộ;
Căn cứ Thông tư số 274-TTg ngày 23-6-1957 của Thủ tướng phủ về tổ chức văn phòng các Bộ;
Căn cứ tình hình công tác thực tế của cơ quan Bộ Nội vụ
Sau khi đã được Thủ tướng phủ xét duyệt;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1 . – Nay quy định nhiệm vụ cụ thể của văn phòng Bộ Nội vụ như sau:

1) Giúp Bộ Thứ trưởng trong các công việc:

Tổng hợp tình hình công tác của Bộ về mọi mặt, cần thiết cho sự lãnh đạo của Bộ.

Làm báo cáo đúc kết chương trình công tác của Bộ.

Thực hiện chế độ và chương trình sinh hoạt của Bộ, thực hiện sự tập thể chỉ đạo của Bộ.

Điều hòa và phối hợp công tác của các đơn vị thuộc Bộ, theo dõi nhắc nhở việc thực hiện chương trình công tác của Bộ.

Chuẩn bị những việc cần thiết về Hội đồng Chính phủ.

2) Phụ trách công tác pháp chế thuộc phạm vi công tác của Bộ.

3) Phụ trách công tác hành chính thực hiện đúng các nguyên tắc hành chính trong công tác bàn giấy của Bộ.

4) Phụ trách công tác quản trị.

5) Phụ trách các công tác chung như thi đua, bảo vệ.

Điều 2 . – Tổ chức văn phòng Bộ Nội vụ gồm có:

a) Phòng Hành chính: có nhiệm vụ:

Phụ trách các công việc hành chính sự vụ thông thường, không thuộc Vụ, Phòng nào.

Nhận phân phối công văn, giữ các con dấu của Bộ.

Cấp giấy công lệnh, đi đường, giới thiệu.

Lưu trữ hồ sơ chung của Bộ.

Phụ trách giao thông liên lạc, điện thoại.

Đánh máy, in renéo.

Quản lý tủ sách báo chí cơ quan.

Tiếp đón và hướng dẫn khách của Bộ.

Phụ trách bảo vệ cơ quan về mặt hành chính.

Phụ trách khánh tiết về mặt hành chính.

Giúp Chánh Phó Văn phòng trong công tác tổng hợp, pháp chế và thi đua.

Lãnh đạo phòng Hành chính sẽ do một Trưởng phòng và có thể có một hay hai Phó phòng. Ngoài công tác hành chính, Trưởng Phó phòng hành chính sẽ phân công trực tiếp giúp Chánh Phó văn phòng trong công tác tổng hợp pháp chế và thi đua.

b) Phòng Quản trị: có nhiệm vụ:

Quản lý tiêu chuẩn chỉ tiêu, thực hiện chế độ dự quyết toán và quản lý tiền mặt.

Giữ kho, quỹ, thống kê và bảo quản tài sản vật liệu cơ quan, cấp phát vật liệu, tu  sửa nhà cửa và dụng cụ.

Sắp xếp chỗ làm việc và tổ chức ăn ở trong tập thể cơ quan, quản lý cấp dưỡng, y tế, vệ sinh.

Theo dõi chấp hành các nội quy về phần quản trị.

Phụ trách công tác chiêu đãi của Bộ.

Tổ chức hội nghị và khánh tiết về mặt quản trị.

Tổ chức mua hàng Mậu dịch bán theo chế độ cung cấp cho cán bộ nhân viên.

Lãnh đạo phòng Quản trị sẽ do một Trưởng phòng và có thể có một hay hai Phó phòng.

Điều 3 . – Quan hệ và lề lối làm việc của Văn phòng Bộ với các Vụ các Phòng nói chung trong nội bộ cơ quan Bộ Nội vụ sẽ quy định trong một bản quy định riêng.

Điều 4 . – Các ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Phan Kế Toại