Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG CÁC BỘ

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-01-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc chỉnh đốn Văn phòng các Bộ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Văn phòng các Bộ có những nhiệm vụ sau đây:

1 – Giúp Bộ trưởng trong các công việc:

a) Tổng hợp tình hình công tác của Bộ về mọi mặt cần thiết cho sự lãnh đạo của Bộ;

b) Thực hiện chế độ và chương trình sinh hoạt của Bộ; thực hiện sự tập thể chỉ đạo ở Bộ;

c) Điều hòa phối hợp công tác của các ngành thuộc Bộ; theo dõi nhắc nhở việc thực hiện chương trình công tác của Bộ;

d) Giúp Bộ trưởng những việc cần thiết về Hội đồng Chính phủ.

2 – Phụ trách công tác hành chính; thực hiện đúng các nguyên tắc hành chính trong công tác bàn giấy của Bộ.

3 – Phụ trách các công tác chung: tuyên truyền, báo chí, thi đua, bảo vệ cơ quan, chuyên gia, phiên dịch…

4 – Phụ trách những phần việc chưa được tổ chức thành những đơn vị trực thuộc Bộ như: pháp chế, quản trị, tài vụ, tổ chức, cán bộ …

Điều 2. – Các Bộ sẽ căn cứ vào những nhiệm vụ của văn phòng Bộ ấn định trên đây và tình hình công tác thực tế ở mỗi Bộ để, với sự tham gia ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Thủ tướng phủ duyệt tổ chức Văn phòng Bộ.

Điều 3.– Các ông Bộ trưởng các Bộ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại