Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60B-1946

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1946 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu theo điều thứ 5 sắc lệnh ngày 14 tháng 2 năm 1946 tổ chức lại các toà án quân sự.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:- Ủy cho ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ và ông Chưởng-lý tòa Thượng thẩm Thuận hóa quyền chỉ định những công cáo ủy viên trong các tòa án quân sự thiết lập tại Trung bộ.

Điều 2:- Ủy cho ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam bộ và ông Chưởng-lý toà Thượng thẩm Sài gòn quyền chỉ định những công cáo uỷ viên trong các tòa án quân sự thiết lập tại Nam bộ.

Điều 3:- Ông Đổng-lý văn phòng bộ Nội vụ, ông Đổng-lý sự vụ bộ Tư pháp, các ông chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ và Nam bộ và các ông Chưởng lý toà Thượng thẩm Thuận hóa và Sài gòn chiếu nghị định thi hành.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 


 
Võ Nguyên Giáp

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
 

Vũ Trọng Khánh