Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 38 CỦA BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÁC KHOẢN CẢNG PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 64-NĐ NGÀY 29/3/1957 VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 352-NĐ NGÀY 11/11/1957 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẢNG PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào Nghị định số 64-NĐ ngày 29/3/1957 của Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành quản bản quy định tạm thời về các khoản phí thu ở 3 cảng Hải phòng, Hòn gay và Cẩm phả;
Căn cứ vào Nghị định số 352-NĐ ngày 11/11/1957 của Bộ Giao thông và Bưu điện sửa đổi điều 36 và điều 37 của bản quy định về cảng phí;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông thủy bộ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay bãi bỏ điều 38 của bản quy định tạm thời về các khoản cảng phí ban hành kèm theo Nghị định số 64-NĐ ngày 29/3/1957.

Điều 2. - Nay sửa lại như sau khoản b của điều 37 đã được Nghị định số 352-NĐ sửa đổi ngày 11/11/1957.

“Khoản b (mới). Trừ khoản tiền mặt đưa cho thuyền trưởng vay để thuyền viên tiêu vặt trong khi tầu đậu bến, tất cả các khoản tiền Công ty đại lý tàu biển ứng ra để chi tiêu cho tàu, kể cả cảng phí, đều tính lãi mỗi tháng một phần trăm (1%). Tuy nhiên, nếu hãng tàu dùng những hình thức thanh toán đảm bảo cho Công ty đại lý lĩnh được tiền ngay sau khi xuất trình những chứng từ hợp lệ thì hãng tàu được miễn trả lãi.

Trường hợp hãng tàu có tiền ký qũy tại Ngân hàng Việt nam để thanh toán mọi khoản chi tiêu trong khi tàu đậu bến thì Công ty đại lý dùng số tiền ký quỹ  đó để chi tiêu cho tàu. Nếu số tiền cho tiêu chi lớn hơn số tiền ký quỹ  thì lãi chỉ tính vào số tiền Công ty thực sự ứng ra”.

Điều 3. - Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1959.

Điều 4. - Các ông Chánh văn phòng và Tổng cục trưởng Tổng  cục Giao thông thủy bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
 

 
 
Nguyễn Văn Trân