Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-NĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH THÊM PHỤ CƯỚC BƯU PHẨM GỬI MÁY BAY CHUYỂN ĐI TRUNG-QUỐC, CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG HÀ-NỘI – NAM-NINH – VŨ-HÁN – BẮC-KINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị quyết ngày 19-09-1955 của Hội đồng Chính phủ tách Bộ Giao thông Công chính thành hai bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Thủy lợi và Kiến trúc;
Chiếu Hiệp định Việt – Trung ngày 24-12-1954;
Chiếu nghị định số 237-NĐ ngày 07-01-1955 quy định  các loại bưu phẩm gửi ra ngoài nước;
Chiếu nghị định số 8-NĐ ngày 07-01-1955 quy định cước phí cho các loại bưu phẩm thường gửi ra ngoài nước;
Chiếu nghị định số 124-NĐ ngày 14-03-1955 tổ chức Tổng Cục Bưu điện;
Chiếu nghị định số 354-NĐ ngày 27-12-1955 và số 63-NĐ ngày 13-07-1956 mở công vụ bưu phẩm máy bay với các nước Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ nhân dân;
Theo đề nghị của ông Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu điện.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Bưu phẩm máy bay gửi Trung quốc, các nước Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ nhân dân qua Trung quốc nay chuyển bằng đường hàng không dân dụng Hà-nội – Nam-định – Vũ-hán – Bắc-kinh.

Điều 2. – Nay bãi bỏ việc chuyển vận bưu phẩm gửi các máy bay bằng đường hàng không dân dụng, Hà-nội Canton và Nam-ninh – Bắc-kinh.

Điều 3. – Ngoài cước thường quy định trong nghị định số 08-NĐ ngày 07-01-1955, bưu phẩm gửi bằng đường hàng không Hà-nội – Nam-ninh – Vũ hán – Bắc-kinh phải trả thêm phụ cước máy bay tính cho mỗi loại gửi mỗi nước theo bảng sau đây:

Tên nước nhận Bưu phẩm

Thư, gói thư Bưu thiếp (mỗi 5 gam)

Ấn phẩm, mẫu hàng, giấy tờ giao dịch
(mỗi 25 gam)

Báo chí
(mỗi 25 gam)

- Các thành phố và tỉnh:

Namninh - Kwangsi

Hunan – Kweichow

- Các tỉnh khác của

Trung quốc

Liên-xô

Tiệp-khắc

Bun-ga-ri

Ru-ma-ni

An-ba-ni

Cộng hòa Dân chủ Đức

Mông-cổ

Triều-tiên

Hung-ga-ri

Ba-lan

 

 

50đ

 

100đ

300đ

350đ

350đ

350đ

350đ

350đ

200đ

200đ

350đ

300đ

 

 

80đ

 

250đ

600đ

700đ

700đ

700đ

750đ

700đ

350đ

350đ

700đ

650đ

 

 

50đ

 

220đ

500đ

600đ

600đ

550đ

600đ

600đ

300đ

300đ

550đ

550đ

- Nếu gửi bảo đảm, người gửi phải trả thêm cước bảo đảm ngoài nước 600đ một bưu phẩm.

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu điện chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
K.T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
Nguyễn Hữu Mai