Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THUỶ LỢI VÀ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 552-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI CÁC NHÀ MÁY NƯỚC HÀ NỘI, HẢI PHÒNG MỘT BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO LỐI KINH DOANH ĐẶT DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI VÀ KIẾN TRÚC

Căn cứ nghị định số 985-TTg ngày 30-07-1956 và nghị định số 1148-TTg ngày 24-11-1955 của Thủ tướng phủ quy định việc xây dựng và quản lý các nhà máy nước;
Bộ Nội vụ thỏa thuận,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại các nhà máy nước Hà Nội, Hải Phòng một bộ máy quản lý hoạt động theo lối kinh doanh, đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Điều 2. – Nhiệm vụ của nhà máy nước Hà Nội và Hải Phòng là:

a) Lãnh đạo cán bộ, công nhân sản xuất và cung cấp nước dùng cho các cơ quan và cho nhân dân trong thành phố, với một giá thành hạ nhưng tích lũy được vốn cho Nhà nước.

b) Bảo vệ, tu bổ, sửa chữa nhà máy, hệ thống đường ống và các công trình phụ thuộc, và nghiên cứu phát triển khai thác theo yêu cầu của nhân dân và của các cơ quan.

c) Liên hệ với Viện Vi trùng và Sở Y tế thường xuyên kiểm nghiệm nước, bảo đảm chất nước tốt, không chứa vi trùng độc, hóa chất độc.

d) Kiểm kê tài sản, xác định giá vốn toàn bộ hệ thống đường ống, nhà máy và các công trình phụ thuộc, và lập kế hoạch thu chi, dự, thanh, quyết toán theo chế độ hạch toán kinh tế.

Điều 3. – Tổ chức nhà máy nước gồm có:

1. – Phòng Hành chính Quản trị phụ trách công tác nhân sự, văn thư, tiếp phát công văn giấy tờ, bảo vệ, giữ trẻ, quản trị nội bộ (sắp xếp nơi ăn, ở cho cán bộ, công nhân v.v…) và kiểm nghiệm nước.

2. – Phòng Cung ứng phụ trách:

- Mua sắm và cung cấp kịp thời nguyên nhiên vật liệu cho nhu cầu của nhà máy.

- Bảo quản kho tàng, đảm bảo phẩm chất hàng hóa.

3. – Phòng Tài vụ phụ trách kiểm kê tài sản, lập kế hoạch thu chi, dự thanh quyết toán từng thời kỳ theo chế độ hạch toán kinh tế, và theo dõi công tơ và thu tiền nước.

4. – Phòng Kế hoạch Kỹ thuật phụ trách:

- Đo đạc, thiết kế, tính toán dự trữ và sửa chữa, tu bổ, đặt mới trên hệ thống đường ống từ nhà máy đến nơi dùng nước, bảo đảm cấp phát nước, không để gián đoạn, mất mát nước dọc đường.

- Nghiên cứu lập kế hoạch, thiết bị, sửa chữa máy móc đảm bảo máy chạy tốt, lọc nước tốt.

- Hướng dẫn đôn đốc xưởng sửa chữa, sản xuất dụng cụ đúng quy cách.

Điều 4. – Nhà máy nước Hà Nội, Hải Phòng do một Giám đốc điều khiển và tùy nhu cầu có một Phó Giám đốc.

Mỗi Phòng do một Trưởng phòng điều khiển dưới dự chỉ đạo trực tiếp của ông Giám đốc nhà máy.

Điều 5. – Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Hải Phòng, ông Chánh văn phòng, ông Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc thành phố, ông Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Bộ Thủy lợi và Kiến trúc chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI VÀ KIẾN TRÚC

Trần Đăng Khoa