Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 518-VH-NĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI SỞ PHÁT HÀNH SÁCH TẠI CÁC KHU, TỈNH VÀ THÀNH PHỐ THAY CHO CÁC HIỆU SÁCH NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Chiếu sắc lệnh số 122-SL ngày 10-10-1952 thành lập Nhà in quốc gia Việt Nam;
Chiếu nghị định số 242-TTg ngày ngày 27-3-1953, quy định tổ chức Nhà in quốc gia và và Hiệu sách nhân dân các tỉnh;
Chiếu nghị quyết Hội đồng Chính phủ họp trung tuần tháng 9-1955 đổi bộ Tuyên truyền ra Bộ Văn hóa;
Chiếu quyết định số 555-VH-TC  ngày 13-11-1956 thành lập Sở phát hành sách trung ương;
Xét đề nghị của Cục Xuất bản;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Chi sở phát hành sách tại các khu, tỉnh và thành phố thay cho các Hiệu sách nhân dân hiện giờ. "Hiệu sách nhân dân" từ nay chỉ là tên cửa hàng quốc doanh bán sách của Chi sở phát hành sách.

Điều 2: - Chi sở phát hành sách là một cơ quan quốc doanh ở trong hệ thống doanh nghiệp của Sở phát hành sách trung ương và có nhiệm vụ phục vụ công tác văn hóa, công tác tuyên truyền và giáo dục ở một khu, tỉnh hoặc thành phố bằng biện phát hành sách và các loại văn hóa phẩm khác.

Điều 3: - Chi sở phát hành trực tiếp chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt nghiệp vụ, và kinh doanh của cơ quan ngành dọc là Sở phát hành sách trung ương và của ngành ngang là Sở hoặc Ty văn hóa. Cụ thể là:

- Sở phát hành sách trung ương, dưới sự lãnh đạo của Bộ Văn hóa, lãnh đạo các Chi sở về mặt đường lối, phương châm công tác lớn và dựa vào đường lối, phương châm ấy, trực tiếp đề ra các chủ trương, kế hoạch và các chính sách, chế độ cụ thể có tính chất chung toàn ngành cả về mặt nghiệp vụ và kinh doanh.

- Sở hoặc Ty Văn hóa, dựa vào đường lối, phương châm, kế hoạch có tính chất chung nói trên, chỉ đạo các Chi sở về mặt nghiệp vụ bằng cách đề ra các chủ trương, kế hoạch thích hợp với hoàn cảnh cụ thể ở địa phương. Riêng về mặt kinh doanh, Sở hoặc Ty Văn hoá chỉ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Chi sở thực hiện theo đúng đường lối, chính sách và kế  hoạch, chế độ sẵn có của Bộ Văn hóa và của Sở phát hành.

Điều 4: - Chi sở phát hành sách do một Chủ nhiệm điều khiển, bổ nhiệm theo nghị định của Bộ Văn hoá, thay cho Quản đốc Hiệu sách nhân dân hiện giờ.

Biên chế và tổ chức nội bộ Chi sở do Sở phát hành sách trung ương, dưới sự lãnh đạo của Bộ Văn hóa, quy định.

Cán bộ, công nhân viên của Chi sở do Ủy ban Hành chính địa phương quản lý, có sự phối hợp giúp đỡ của Sở phát hành sách trung ương và của Sở hoặc Ty Văn hoá.

Điều 5: -  Các ông Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Giám đốc Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Phát hành sách trung ương,  Trưởng Phòng Tổ chức và cán bộ của Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh và thành phố, các Sở, Ty Văn hóa và các Chi sở phát hành sách khu, tỉnh và thành phố chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 
Hoàng Minh Giám