Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ CÔNG AN MỘT VỤ TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của các Ông Bộ Trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập tại Bộ Công an một vụ Tổ chức và cán bộ thay cho Phòng Tổ chức và cán bộ.

Điều 2. Vụ Tổ chức và cán bộ của Bộ Công an có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng lãnh đạo về mọi mặt công tác  tổ chức và cán bộ trong ngành Công an.

Điều 3. Chi tiết thi hành nghị định này do Ông Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phan Kế Toại