Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 496-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CHO ỦY BAN ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÁC CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi :

-Các Bộ, các Ban
-Các Ủy ban Hành chính khu và thành phố
-Các Ủy ban Hành chính tỉnh và khu vực Vĩnh Linh

 

Thủ tướng phủ đã ban hành nghị định số 449-TTg ngày 10 tháng 10 năm 1957 thành ập Ủy ban điều chỉnh biên chế các cấp. Thi hành nghị định này, ở trung ương đã thành lập xong Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương và đã có nghị định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các vị Bộ, Thủ trưởng vào Ủy ban ấy. Ở địa phương Thủ tướng phủ đề nghị Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh tiến hành ngay việc thành lập Ủy ban điều chỉnh biên chế cho cấp mình và báo cáo danh sách về cho Thủ tướng phủ và Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương.

Để cho Ủy ban điều chỉnh biên chế các cấp làm trọn được nhiệm vụ, Thủ tướng phủ quy định một số chế độ công tác cho Ủy ban điều chỉnh biên chế các cấp như sau :

1) Nhiệm vụ công tác về biên chế và tổ chức bộ máy ở các cơ quan trung ương và địa phương mà từ trước đến nay do Bộ Nội vụ phụ trách, nay giao cho Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương phụ trách. Vậy từ nay các cơ quan trung ương và địa phương sẽ trực tiếp quan hệ với Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương về tất cả những vấn đề trong phạm vi sắp xếp bộ máy và quy định biên chế, cụ thể như : việc lập thêm, bỏ bớt, sát nhập những đơn vị từ cấp Phòng trở lên, hoặc tăng, giảm con số biên chế của các ngành, các cấp đều có ý kiến của Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương và chiếu theo nguyên tắc đã quy định mà trình lên Thủ tướng phủ hoặc Hội đồng Chính phủ xét định. Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương sẽ hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ các ngành, các cấp làm công tác này.

2) Ở các Bộ,  các Ban, các ngành trung ương không thành lập Ủy ban điều chỉnh biên chế, và cần có một trong các vị thủ trưởng cơ quan phụ trách công tác này và bộ máy giúp việc là Vụ hoặc Phòng Tổ Chức cán bộ của ngành mình.

3) Ủy ban điều chỉnh biên chế cấp nào phải đặt dưới sự lãnh đạo về mọi mặt của Ủy ban hành chính cấp ấy. Ủy ban điều chỉnh biên chế cấp trên có quyền chỉ đạo Ủy ban điều chỉnh biên chế cấp dưới về mặt nghiệp vụ công tác.

Trên đây, Thủ tướng phủ quy định một số chế độ công tác, trong khi tiến hành nếu gặp trở ngại, khó khăn gì thì báo cáo về Thủ tướng phủ để nghiên cứu và bổ sung thêm.

 

 

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 

Phan Kế Toại