Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 449-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương.

Điều 2. – Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý biên chế bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương, cụ thể là:

Nắm tình hình biên chế bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương;

Nghiên cứu giúp Chính phủ đề ra chủ trương, chính sách, kế hoạch về công tác điều chỉnh biên chế;

Giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý biên chế bộ máy Nhà nước và thực hiện kế hoạch  điều chỉnh biên chế.

Điều 3. – Thành phần Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương gồm có:

Thủ tướng Chính phủ hoặc đại diện............................................ Chủ tịch

Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm

Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ.......................................... Ủy viên thư ký

Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Nội vụ ....................................... Ủy viên

Bộ trưởng Bộ Lao động ............................................................ Ủy viên

Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài chính .................................. Ủy viên

Trưởng ban hoặc Phó trưởng Ban Thống nhất trung ương ........... Ủy viên

Đại diện Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ......................................... Ủy viên

Đại diện Ban tổ chức trung ương Đảng lao động Việt nam .......... Ủy viên

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt nam ................................ Ủy viên

Khi Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương họp bàn vấn đề gì có liên quan tới Bộ nào hay là đoàn thể nào sẽ mời đại biểu của Bộ và đoàn thể đó tới dự.

Điều 4. – Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương lập ra Ban thường trực của Ủy ban.

Điều 5. – Ban thường trực Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương có nhiệm vụ:

Giải quyết công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp của Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương:

Tổng hợp tình hình chấp hành chính sách, chủ trương, kế hoạch điều chỉnh biên chế của các Bộ, các ngành, các địa phương; nghiên cứu đề xuất vấn đề để Ủy ban xét.

Chuẩn bị và triệu tập họp Ủy ban thường lệ hoặc bất thường để nhận định tình hình, bàn chủ trương công tác mới;

Chỉ đạo Văn phòng giúp việc Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương;

Phối hợp với các Bộ trong việc chỉ đạo và kiểm tra sự thực hiện chính sách, chủ trương điều chỉnh biên chế và quản lý biên chế ở các ngành, các cấp.

Điều 6. – Thành phần Ban thường trực Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương gồm có:

Thủ tướng Chính phủ hoặc đại diện............................................ Trưởng ban

Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm

Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ.......................................... Ủy viên thư ký

Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Nội vụ ....................................... Ủy viên

Đại diện Ban tổ chức trung ương Đảng lao động Việt nam .......... Ủy viên

Điều 7. – Giúp việc Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương có một văn phòng.

Điều 8.– Ở các khu, các thành phố và các tỉnh sẽ thành lập mỗi nơi một Ủy ban điều chỉnh biên chế khu, thành phố và tỉnh trực thuộc Ủy ban Hành chính các cấp đó.

Điều 9. – Các Ủy ban điều chỉnh biên chế khu, thành phố, và tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh:

Chỉ đạo công tác quản lý biên chế và điều chỉnh biên chế trong địa phương theo phương châm, chính sách, nguyên tắc của Chính phủ;

Tổ chức tuyên truyền giáo dục cán bộ, nhân viên và nhân dân thi hành chính sách điều chỉnh biên chế được tốt;

Kiểm tra, theo dõi công tác điều chỉnh biên chế, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, lệch lạc trong việc thực hiện chính sách điều chỉnh biên chế ở tất cả các cơ quan và đoàn thể trong địa phương.

Điều 10. – Thành phần Ủy ban điều chỉnh biên chế khu phố, thành phố, tỉnh gồm có:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc một Ủy viên Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh          Chủ tịch

- Giám đốc khu, Trưởng ty Tài chính............................................ Ủy viên

- Giám đốc khu hoặc Sở, Trưởng ty Lao động .............................. Ủy viên

-Trưởng phòng Tổ chức và cán bộ Ủy ban Hành

chính khu, thành phố, tỉnh............................................................ Ủy viên

- Trưởng ban tổ chức khu, thành phố, tỉnh đảng bộ

Đảng lao động Việt nam ............................................................... Ủy viên  

Điều 11. – Ủy ban điều chỉnh biên chế các khu, thành phố, và tỉnh lập Ban thường trực để giúp Ủy ban giải quyết công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp Ủy ban và triệu tập các cuộc họp thường lệ hoặc bất thường của Ủy ban.

Điều 12. – Ban thường trực Ủy ban điều chỉnh biên chế khu, thành phố, tỉnh gồm có:

Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc một Ủy viên

Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh........................................ Trưởng ban

Trưởng phòng tổ chức và cán bộ Ủy ban

Hành chính khu, thành phố, tỉnh.................................................... Ủy viên

Điều 13. – Bộ máy giúp việc Ủy ban điều chỉnh biên chế khu, thành phố, tỉnh là Phòng tổ chức cán bộ của Ủy ban Hành chính chính cấp ấy.

Điều 14. – Tổ chức là biên chế của bộ máy giúp việc Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương và địa phương sẽ quy định sau.

Điều 15. – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ, Trưởng ban Ban Thống nhất trung ương và các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

 
Phạm Văn Đồng