Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 489-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ỦY BAN ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 449-TTg ngày 03-10-1957 thành lập Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương và địa phương;
Theo đề nghị của Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Văn phòng Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương.

Điều 2.  – Văn phòng Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương có nhiệm vụ giúp Ủy ban nắm tình hình biên chế bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương, tình hình công tác điều chỉnh biên chế và giúp Ủy ban nghiên cứu đề ra chủ trương, chính sách, kế hoạch về công tác điều chỉnh biên chế.

Điều 3. – Văn phòng Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương do một Chánh văn phòng (tương đương với Chánh văn phòng của Bộ) điều khiển.

Điều 4. – Văn phòng sẽ tổ chức thành nhiều bộ phận (Tổ hoặc Phòng) và do Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương quyết định.

Điều 5. – Văn phòng có biên chế riêng, có kinh phí riêng, có con dấu riêng và do Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương quyết định.

Điều 6. – Văn phòng Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương nay tạm thời đặt tại Bộ Nội vụ. Từ nay cho đến khi Văn phòng có điều kiện tách riêng ra, Bộ Nội vụ vẫn tạm thời dự trù kinh phí cho Văn phòng tính vào toàn bộ dự trù ngân sách của Bộ Nội vụ.

Điều 7. – Các ông Chủ tịch Ủy ban điều chỉnh biên chế trung ương, Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính và ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                              

 

 KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 
 
Phan Kế Toại