Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 410-NĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 1, 2, 3 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP I

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 9/7/1946 tổ chức Bộ Giáo dục;
Chiếu nghị định số 596-NĐ ngày 30/8/1956 ban hành quy chế Trường phổ thông 10 năm;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 1, 2, 3 các Trường phổ thông cấp I kèm theo nghị định này.

Điều 2. - Bản quy chế này sẽ thi hành kể từ niên học 1956-1957.

Điều 3. - Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 
Nguyễn Văn Huyên

QUY CHẾ

LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 1, 2, 3 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP I

Điều 1. – Được lên lớp thẳng:

a. - Đối với những trường cho điểm trên 10:

Học sinh có điểm trung bình cả năm từ 5/10 trở lên và được giáo viên phụ trách lớp công nhận có đủ trình độ để theo học lớp trên về quốc văn và toán.

b. - Đối với những trường cho điểm 5 bậc:

1. Học sinh có điểm tổng kết toàn năm về mỗi môn học từ “3” trở lên.

2. Học sinh có 1 điểm tổng kết “2” về một môn không phải là quốc văn và toán, các môn khác đều “3” trở lên.

Điều 2. - Trường hợp đưa ra Hội đồng xét đề nghị quyết định:

 - Cho lên lớp thẳng hay ở lại lớp (chung cho cả 3 lớp).

- Cho thi lại môn quốc văn hay môn toán (riêng đối với lớp 3).

a) Đối với những trường cho điểm trên 10:

1. Học sinh có điểm trung bình cả năm từ 5/10 trở lên, nhưng kém về quốc văn hoặc toán (theo nhận xét của giáo viên phụ trách lớp).

2. Học sinh có điểm trung bình cả năm dưới 5/10, nhưng được từ 4 trở lên, mà khá về quốc văn và toán (theo nhận xét của giáo viên phụ trách lớp).

3. Học sinh không đi học đều trong những học kỳ 1, 2, 3 hay không đủ bài thì kiểm tra ở những học kỳ đó vì một lý do chính đáng (như ốm đau) nhưng rất chuyên cần và tiến bộ ở học kỳ 4 mà điểm trung bình cả năm dưới 5/10 nhưng được từ 4 trở lên.

b - Đối với những trường cho điểm 5 bậc:

 Học sinh:

a) Có một điểm tổng kết “2” về quốc văn hay toán

b) Có 2 điểm tổng kết “2” về 2 môn không phải  quốc văn và toán.

c) Có một điểm tổng kết “1” về 1 môn không phải quốc văn và toán

  

Các môn khác đều “3” trở lên

c. - Chung cho cả hai loại trường:  Học sinh đủ điểm trung bình lên lớp nhưng nghỉ học quá một tháng trong học kỳ 4 hay quá 2 tháng trong cả năm học.

Điều 3. - Phải ở lại lớp những học sinh không ở vào những trường hợp nói trong điều 1 và điều 2 (nếu nhà trường quyết định ở lại sau khi xét).

Điều 4. - Những học sinh lớp 3 phải thi lại môn quốc văn hay toán sẽ thi vào hạ tuần tháng 8 trước khi khai giảng năm học mới.