Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG BINH-BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403-NĐ-LB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 03-NĐ NGÀY 08-01-1953 CỦA BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MIỄN BƯU PHÍ THƯ QUÂN NHÂN VÀ THƯƠNG BINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Để thi hành chế độ miễn bưu phí cho thư quân nhân và thư thương binh thích hợp với hoàn cảnh hiện nay;
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh gửi và nhận quy định trong nghị định số 03-NĐ ngày 08-01-1953 của Bộ Giao thông Công chính như sau:

a) Quân nhân tại ngũ, thương binh tại trại, thương binh công tác ở các cơ quan, công trường, xí nghiệp, trường học, thương binh đã về địa phương sản xuất tự túc, mỗi người mỗi tháng được gửi hai thư miễn bưu phí.

b) Trọng lượng thư miễn bưu phí không nặng quá 20 gam. Nếu nặng quá 20 gam người gửi phải trả cước và dán tem theo thể lệ chung của Bưu điện.

Điều 2. Thư miễn bưu phí của quân nhân phải có dấu “Thư Binh sĩ” của quân đội đóng lên bao bì: Dầu này do Bộ Quốc phòng cấp phát (mẫu thống nhất) cho các đơn vị quân đội.

Thư miễn bưu phí của thương binh phải có dán tem “Thư Thương binh” do Tổng cục Bưu điện phát hành.

Điều 3. Chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thư thương binh nói ở điều 1 và điều 2 trên đây không áp dụng cho các cơ quan quân sự và các đơn vị quân đội gửi thư cho các gia đình quân nhân và các cơ quan thương binh gửi thư cho gia đình thương binh như gửi bằng khen, thư chúc tết…

Điều 4. Nghị định này thi hành từ tháng 01 năm 1958. Những văn bản đã ban hành trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh, các ông Chánh Văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương binh, Bộ Tài chính, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, có nhiệm vụ thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
Nguyễn Văn Trân

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Anh

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH

Vũ Đình Tụng