Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 399-NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 5, 6, 8 VÀ 9 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG 10 NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 9/7/1946 tổ chức Bộ Giáo dục;
Chiếu nghị định số 596-NĐ ngày 30/8/1956 ban hành quy chế Trường phổ thông 10 năm, đặc biệt điều 22 của nghị định;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 5, 6, 8 và 9 các Trường phổ thông 10 năm kèm theo nghị định này.

Điều 2. – Bản quy chế này sẽ áp dụng kể từ niên học 1956-1957

Điều 3. -  Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Huyên

 

QUY CHẾ

LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 5, 6, 8, 9 PHỔ THÔNG

Điều 1. Điều kiện lên lớp:

a. Được lên lớp thẳng không phải thi, những học sinh có điểm tổng kết toàn năm “3” trở lên về tất cả các môn ghi trong chương trình.

b. Môn nào dưới điểm “3” thì phải thi lại về môn đó, trừ những trường hợp nói trong điều 2.

Điều 2. Điều kiện ở lại lớp.

 a. Phải ở lại lớp những học sinh có điểm tổng kết toàn năm thuộc một trong 4 trường hợp sau:

1) 1 điểm “1” về quốc văn hay toán.

2) 2 điểm “2” về quốc văn hay toán.

3) 1 điểm “2” về quốc văn hay toán và 1 điểm “1” về một môn khác.

4) 3 điểm “2” về bất kỳ 3 môn nào.

b. Nhà trường sẽ xét qúa trình và thái độ học tập của học sinh và có thể quyết định cho thi lên lớp về những môn kém.

Điều 3. Việc tổ chức thi lên lớp cho những học sinh kém nói ở trên sẽ tiến hành vào hạ tuần tháng 8, trước ngày khai giảng niên học.