Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 306-VP/NĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

PHÁT HÀNH LOẠI GIẤY BẠC 10 ĐỒNG NGÂN HÀNG

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc Lệnh số 15/SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Sắc Lệnh số 92/SL ngày 25-5-1952 quy định phát hành giấy bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam;
Xét nhu cầu về tình hình tiền tệ hiện nay,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay phát hành loại giấy bạc 10 đồng Ngân hàng kể từ ngày 15-11-1958.

Đặc điểm tờ bạc 10 đồng: màu nâu nhạt, khổ giấy dài 12cm, rộng 6cm50.

- Mặt phải tờ bạc: phía bên trái có hình Hồ Chủ tịch phía bên phải là chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở giữa là con số 10 lớn và phía dưới là chữ Mười đồng.

- Mặt trái tờ bạc: phía trên có hàng chữ Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, ở giữa là một quang cảnh sản xuất của nông dân như cày, bừa, cấy, … phía dưới bên phải có chữ Mười đồng. Tất cả  các chữ, số và hình vẽ trên tờ bạc rõ ràng.

Điều 2. Ông Chánh văn phòng và ông Giám đốc Vụ Kế hoạch Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

 


Lê Viết Lượng