Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291-TC/TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA VỤ TÀI VỤ VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ VỤ TÀI VỤ KIẾN THIẾT KINH TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 175-TTg ngày 26-4-1957 của Thủ tướng phủ thành lập Vụ Tài vụ văn hóa xã hội và Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế trong Bộ Tài chính;
Xét nhu cầu công tác;
Xét đề nghị của các ông Giám đốc Vụ Tài vụ văn hóa xã hội, Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế. Chánh văn phòng và Trưởng phòng tổ chức và cán bộ Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nghị định này quy định tổ chức và nhiệm vụ của Vụ Tài vụ văn hóa xã hội và Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế.

A - VỤ TÀI VỤ VĂN HÓA, XÃ HỘI

Điều 2. Vụ Tài vụ văn hóa xã hội gồm hai phòng;

- Phòng văn hóa giáo dục;

- Phòng xã hội, Y tế;

Điều 3. Nhiệm vụ của mỗi phòng quy định như sau:

1) Phòng văn hóa giáo dục:

- Thẩm tra dự toán, quyết toán kinh phí về sự nghiệp của các ngành văn hóa, giáo dục ở Trung ương và cấp khu.

- Thẩm tra kế hoạch thu chi tài vụ của các xí nghiệp quốc doanh thuộc các ngành văn hóa, giáo dục ở Trung ương và cấp khu, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch.

- Cấp phát và giám đốc vốn kiết thiết cơ bản của các ngành văn hóa giáo dục ở Trung ương và cấp khu.

- Nghiên cứu chế độ tiêu chuẩn chi tiêu về sự nghiệp văn hóa giáo dục.

2) Phòng xã hội, Y tế :

- Thẩm tra dự toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp của các ngành xã hội Y tế ở Trung ương và cấp khu.

- Thẩm tra kế hoạch thu chi tài vụ của các xí nghiệp Quốc doanh thuộc các ngành xã hội, Y tế ở Trung ương và cấp khu. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch.

- Cấp phát và giám sát vốn kiến thiết cơ bản của các ngành xã hội, Y tế ở Trung ương và cấp khu.

- Nghiên cứu chế độ tiêu chuẩn chi tiêu về sự nghiệp xã hội, Y tế.

- Tổng hợp dự toán, quyết toán; kế hoạch thu chi và làm công tác thống kê, văn thư của Vụ.

B - VỤ TÀI VỤ KIẾN THIẾT KINH TẾ

Điều 4. Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế gồm năm phòng:

- Phòng tài vụ công nghiệp

- Phòng tài vụ thương nghiệp

- Phòng tài vụ giao thông

- Phòng tài vụ nông lâm - kiến trúc thủy lợi

- Phòng tổng hợp.

Điều 5. Nhiệm vụ của mỗi phòng quy định như sau:

1) Các phòng tài vụ công nghiệp, thương nghiệp, nông lâm - thủy lợi kiến trúc trong phạm vi ngành mình theo dõi:

- Thẩm tra quyết toán từng tháng, từng quý, từng năm của các ngành.

- Thẩm tra kế hoạch thu chi tài vụ của các ngành.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về mọi mặt.

- Thẩm duyệt kế hoạch sử dụng tiền và dự toán từng tháng, từng quý của các ngành.

2) Phòng tổng hợp:

- Tổng hợp tài chính về phần kiến thiết kinh tế.

- Theo dõi kiểm tra tình hình hoàn thành kế hoạch thu chi từng tháng, từng quý, từng năm.

- Theo dõi thu thập và làm báo cáo tình hình kinh tế về các mặt, làm công tác thống kê.

- Nghiên cứu và theo dõi việc chấp hành các chế độ tài vụ và các chế độ có liên quan.

- Làm công tác văn thư, nhân sự của Vụ.

Điều 6. Mỗi phòng có một Trưởng phòng và một hoặc hai Phó phòng điều khiển.

Điều 7. Các ông Giám đốc Vụ Tài vụ văn hóa xã hội, Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế, Chánh văn phòng và Trưởng phòng tổ chức và cán bộ Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Trịnh Văn Bính