Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VỤ TÀI VỤ VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ VỤ TÀI VỤ KIẾN THIẾT KINH TẾ TẠI BỘ TÀI CHÍNH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 545-TTg ngày 02-6-1955 thành lập Vụ Quản lý kinh phí sự nghiệp và Tài vụ xí nghiệp trong Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách Vụ Quản lý kinh phí sự nghiệp và Tài vụ xí nghiệp thuộc Bộ Tài chính thành hai Vụ:

- Vụ Tài vụ văn hóa xã hội

- Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế

Điều 2. Vụ Tài vụ văn hóa xã hội có nhiệm vụ:

Quản lý phần dự toán quốc gia dành cho các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, và giám đốc và mặt tài vụ các xí nghiệp thuộc các ngành văn hóa, xã hội nhằm mục đích:

- Bảo đảm thực hiện kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch kiến thiết và sản xuất về phần văn hóa, xã hội của các Bộ, các Khu.

- Bảo đảm thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí sự nghiệp, trong việc chi tiêu xây dựng cơ bản thuộc ngành văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, trong việc kinh doanh để tăng cường tích lũy vốn cho Nhà nước.

Điều 3. –  Vụ Tài vụ kiến thiết kinh tế có nhiệm vụ:

Quản lý phần dự toán quốc gia để kiến thiết kinh tế (phần xây dựng cơ bản, phần vốn kinh doanh và phần sự nghiệp) và giám đốc về mặt tài vụ các xí nghiệp quốc doanh thuộc các ngành kinh tế tài chính nhằm mục đích:

- Bảo đảm thực hiện kế hoạch kiến thiết kinh tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.

- Bảo đảm thực hành tiết kiệm trong công việc chi tiêu xây dựng, về sản xuất và về các công tác sự nghiệp.

Điều 4. –  Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại