Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 273-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1957 

 

 NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN CHỐNG LAO TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. –  Nay thành lập Viện chống lao trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. – Viện chống lao có nhiệm vụ nghiên cứu bệnh lao và tình hình bệnh lao, nghiên cứu những phương pháp phòng và chữa bệnh lao để giúp Bộ Y tế lãnh đạo toàn ngành và nhân dân tiến lên từng bước giảm dần tỷ lệ và tiêu diệt bệnh lao.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại