Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 270-NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN LÀM CÔNG TÁC ĐO DÒ VÀ KHẢO SÁT CÁC LÒNG SÔNG VÀ CỬA BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào Nghị định số 58-NĐ/LB ngày 30-04-1956 của Liên bộ Lao động - Nội vụ - Tài chính, quy định phụ cấp cho các Đoàn khảo sát miền rừng núi;
Căn cứ vào Thông tư số 5-LB ngày 09-03-1955 của Bộ Lao động quy định phụ cấp làm thêm giờ cho công nhân viên trong các xí nghiệp và doanh nghiệp quốc gia;
Xét tính chất công tác về sự cống hiến của anh em cán bộ công nhân làm công tác do đó khảo sát các cửa biển và lòng sông;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Những cán bộ và công nhân làm công tác đo dò và khảo sát các lòng sông và cửa biển trong những ngày thực sự công tác được hưởng một khoản phụ cấp như sau:

a) Đo dò và khảo sát các cửa biển: 500 đồng một ngày.

b) Đo dò và khảo sát các lòng sông: 300 đồng một ngày.

Cách tính:

Đi lưu động từ trên 4 tiếng đến 8 tiếng được tính một ngày.

Đi lưu động từ trên 2 tiếng đến 4 tiếng được tính ½ ngày.

Đi dưới 2 tiếng không tính.

Điều 2. – Đối với cán bộ khảo sát và đo dò các lòng sông và cửa biển vì thời gian công tác không phân biệt được rõ ràng khi làm nhiều khi làm ít do đó không tính phụ cấp làm thêm giờ.

Trường hợp vì yêu cầu công tác mà phải làm việc trong những ngày chủ nhật và ngày lễ được trả phụ cấp làm ngày chủ nhật và ngày lễ theo như quy định trong Thông tư số 05-LB ngày 09-03-1955 của Bộ Lao động.

Điều 3. – Các điều khoản quy định trong Nghị định này chỉ áp dụng cho các Đoàn khảo sát các cửa biển và miền xuôi. Trường hợp lên công tác miền rừng núi thì áp dụng thống nhất theo Nghị định số 58-NĐ/LB ngày 30-04-1956.

Điều 4. – Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 5. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện Giám đốc Cục Vận tải đường thủy chiếu Nghị định thi hành.

 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Lê Dung