Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 252-NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 159-NĐ-LB NGÀY 04-04-1955 VỀ CÁCH THỨC TÍNH VÀ TRẢ TIỀN HỌC BỔNG CHO HỌC SINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu Sắc lệnh số 119-SL ngày 09-07-1946 thành lập Bộ Giáo dục;
Chiếu Nghị định số 159-NĐ-LB ngày 04-04-1955 quy định chế độ và thể lệ cấp học bổng cho học sinh;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông;
Sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thay thế mục VI, điều 13 của Nghị định số 159-NĐ-LB ngày 04 tháng 04 năm 1955 như sau:

"Học bổng sẽ trả bằng tiền. Giá gạo để tính tiền trả học bổng là bốn trăm đồng (400đ) một ki-lô. Học bổng sẽ trả theo số tháng học của năm học và trả vào đầu tháng".

Điều 2. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Giáo dục Phổ thông, Chủ tịch Ủy ban Hành chính liên khu, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh trực thuộc chiếu Nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

 

 

Nguyễn Văn Huyên