Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 236-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÙNG TÍN HIỆU BÁO GIÓ MÙA MẠNH VÀ BÃO CHO TÀU THỦY VÀ THUYỀN BÈ Ở VEN SÔNG VÀ VEN BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu bản điều lệ số 967-TTg ngày 11/7/1956 về việc dùng tín hiệu báo gió mùa mạnh và bão cho tàu thủy và thuyền bè ở ven sông và ven biển;
Chiếu Thông tư số 235-TTg ngày 07/6/1957 quy định thể lệ việc báo bão;
The đề nghị của ông Giám đốc Nha Khí tượng thủy văn;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Điều 2 trong bản điều lệ số 967-TTg ngày 11/7/1956 về việc áp dụng tín hiệu báo gió mùa mạnh và bão cho tàu thủy và thuyền bè ở ven sông và ven biển, nay sửa đổi như sau:

“Điều 2 mới. Những trường hợp sau đây:

a) Bão nhẹ (sức gió không qúa 60 cây số một giờ).

b) Bão vừa hoặc bão to (sức gió trên 60 cây  số một giờ).

c) Gió mùa mạnh từ 30 đến 60 cây số một giờ.

d) Gió mùa rất mạnh trên 60 cây số một giờ, đều được báo bằng một tín hiệu riêng”.

Điều 2. - Nay sửa đổi ý nghĩa của các số hiệu tín hiệu 1 và 2 ở điều 3 trong bản điều lệ nói trên như sau:

- Ý nghĩa số hiệu tín hiệu 1: Sắp có bão nhẹ.

- Ý nghĩa số hiệu tín hiệu 2: Sắp có bão vừa hoặc to.

Điều 3. - Bộ Giao thông Bưu điện, Bộ Quốc phòng, Nha Khí tượng thủy văn và Ủy ban Hành chính các khu và tỉnh có dựng cột tín hiệu báo gió mùa mạnh và bão chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

T. L.  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ 
Phan Mỹ