Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233-NĐ-TC-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KIẾN THIẾT TẠI CÁC KHU, THÀNH PHỐ VÀ TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ nghị định số 177-TTg, ngày 26/4/1957 của Thủ tướng phủ về việc thành lập Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam trong Bộ Tài chính thay thế cho Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản;
Căn cứ nghị định số 232-NĐ-TC-TCCB, ngày 27/5/1957, quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam;
Căn cứ nghị định số 19-NĐ-TC-TCCB ngày 7/1/1957, thành lập các Phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản trong các Sở, Ty Tài chính;
Căn cứ nghị định số 127-NĐ-TC-TCCB ngày 29/3/1957, thành lập Phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản đường sắt trực thuộc Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Ngân hàng Kiến thiết và ông Trưởng phòng Tổ chức và Cán bộ Bộ Tài chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập các Chi nhành Ngân hàng kiến thiết tại các tỉnh, khu, thành phố, sau đây:

1. Thành phố Hà Nội

6. Tỉnh Thái Nguyên

2. Thành phố Hải Phòng

7. Tỉnh Lào Cai

3. Khu Hồng Quảng

8. Tỉnh Thanh Hóa

4. Tỉnh Bắc Ninh

9. Tỉnh Nghệ An

5. Tỉnh Phú Thọ

10. Tỉnh Hải Dương

 

11. Thành phố Nam Định

 Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết tỉnh Bắc Ninh phụ trách cả Bắc Ninh và Bắc Giang.

Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết thành phố Nam Định phụ trách cả tỉnh Nam Định và thành phố Nam Định.

Điều 2. - Nay thành lập Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết đường sắt để phụ trách việc cấp phát vốn và giám đốc việc quản lý tài vụ của ngành kiến thiết đường sắt.

Điều 3. - Các Phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản thành lập trong các Ty, Sở Tài chính theo nghị định số 19-NĐ-TC-TCCB ngày 7/1/1957 và Phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản đường sắt thành lập theo nghị định số 127-NĐ-TC-TCCB ngày 29/3/1957 đều bãi bỏ.

Điều 4. - Các ông Giám đốc Ngân hàng kiến thiết. Trưởng phòng Tổ chức và cán bộ Bộ Tài chính và Ủy ban Hành chính các liên khu 3, 4, Khu Tả Ngạn, Hồng Quảng, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ban Cán sự Hành chính Lao – Hà – Yên và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú thọ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K. T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


Trịnh Văn Bính