Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199-NĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1957 

  

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHỤ CẤP GIẢNG DẠY CHO NHỮNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ DẠY CÁC LỚP BỔ TÚC VĂN HÓA TỔ CHỨC NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH, NÔNG LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH VÀ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 09 tháng 07 năm 1956 thành lập Bộ Giáo dục;
Chiếu Nghị định Liên Bộ Giáo dục – Tài chính số 374-NĐLB ngày 22 tháng 06 năm 1956 quy định phụ cấp cho giáo viên các lớp bổ túc văn hóa ở cơ quan, xí nghiệp, công nông lâm trường;
Chiếu Nghị định số 331-NĐ ngày 26 tháng 06 năm 1956 của Liên Bộ Giáo dục – Tài chính quy định phụ cấp dạy thêm giờ cho giáo viên các cấp giáo dục phổ thông;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Nha Bình dân học vụ;
Sau khi Bộ Nội vụ thỏa thuận bằng công văn số 1049-CB ngày 28 tháng 02 năm 1957 và Bộ Tài chính thỏa thuận bằng công văn số 66-TC-SNP ngày 19 tháng 02 năm 1957.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay hủy bỏ Nghị định Liên Bộ Giáo dục – Tài chính số 374-NĐ-LB ngày 22 tháng 06 năm 1956.

Điều 2. – Những giáo viên, cán bộ dạy các lớp bổ túc văn hóa tổ chức ngoài giờ làm việc cho cán bộ, công nhân viên cơ quan, xí nghiệp quốc doanh, nông trường và lâm trường quốc doanh, công trường xây dựng cơ bản được hưởng một khoản phụ cấp giảng dạy như sau:

a) Cấp II và cấp III bổ túc văn hóa:

- Lớp có 30 học viên trở lên được hưởng phụ cấp dạy giờ như giáo viên cấp II và cấp III giáo dục phổ thông theo Nghị định số 331-NĐ ngày 26 tháng 06 năm 1956.

- Lớp có từ 15 đến 29 học viên được hưởng 3/4 phụ cấp.

b) Cấp I bổ túc văn hóa:

Lớp có từ 30 học viên trở lên;

- Lớp 1, 2: 4.000đ một tháng.

- Lớp 3, 4: 6.000đ một tháng.

Lớp có từ 15 đến 29 học viên:

- Lớp 1, 2: 3.000đ một tháng (3/4 phụ cấp)

- Lớp 3, 4: 4.500đ một tháng (3/4 phụ cấp)

Điều 3. – Các trường bổ túc văn hóa ngoài giờ làm việc gồm học viên của nhiều cơ quan học tập tập trung được cấp phụ cấp giám hiệu hàng thánh ấn định như sau:

- Trường có từ 100 đến 250 học viên: 3.000đ một tháng.

- Trường có trên 250 học viên: 6.000đ một tháng.

Điều 4. – Những giáo viên bổ túc văn hóa chuyên nghiệp và những trường bổ túc văn hóa có cán bộ chuyên trách làm công tác bổ túc văn hóa không được hưởng nhưng khoản phụ cấp ấn định trong Nghị định này.

Điều 5. – Những trường, lớp được các cấp giáo dục công nhận mới được phụ cấp.

Phụ cấp giáo viên và phụ cấp giám hiệu ở các trường, lớp thuộc xí nghiệp, công nông lâm trường do các xí nghiệp và các cơ quan sở quan đài thọ; ở các trường, lớp tập trung tổ chức chung cho cán bộ, nhân viên các cơ quan dân chính đảng ở trung ương, khu, tỉnh, huyện do ngân sách các ngành giáo dục ở trung ương và địa phương đài thọ.

Điều 6. – Nghị định này áp dụng từ mồng 01 tháng 03 năm 1957. Một thông tư của Bộ Giáo dục sẽ ấn định rõ thể thức thi hành Nghị định này.

Điều 7. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Giám đốc Nha Bình dân học vụ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh trực thuộc chiếu Nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 
 


Nguyễn Văn Huyên