Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo Sắc lệnh số 27 ngày 10 tháng 9 năm 1945 về việc tổ chức sở Thuế quan và Thuế gián thu.
Chiếu theo Sắc lệnh ngày 03 tháng 10 năm 1945 để sở Thuế quan và Thuế gián thu thuộc bộ Tài chính;
Theo lời đề nghị của ông Tổng Giám đốc sở Thuế quan và Thuế gián thu ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. – Sở Thế quan và Thuế gián thu coi những công việc này:

- thu các quan thuế nhập cảng và xuất cảng

- thu các thuế gián thu có biên vào số tổng dự toán

- thu các món tiền do sự kinh doanh các độc quyền mà có

- sau hết sở Thế quan và Thuế gián thu lại có thể thu hộ các thuế lặt vặt thuộc về quỹ địa phương quỹ thành phố hay quỹ các phòng thương mại.

Điều thứ 2. - Đứng đầu sở Thuế quan và Thuế gián thu có một ông Tổng Giám đốc, do sắc lệnh bổ theo lời đề-nghị của bộ Tài-chính

- Ông Tổng Giám đốc chỉ huy và kiểm sát tất cả công việc thuộc về sở Thế quan và Thuế gián thu

Điều thứ 3. – Sở Thuế quan và Thuế gián thu toàn quốc chi ra làm 3 bộ: Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ giới hạn địa dư phù hợp với các bộ bên hành chính. Đứng đầu mỗi bộ có một ông Giám đốc, do nghị định ông Bộ trưởng bộ Tài chính bổ theo lời đề nghị của ông Tổng Giám đốc.

Điều thứ 4. – Mỗi bộ chia ra làm nhiều khu vực đứng đầu là một ông Thanh tra khu vực do ông Tổng Giám đốc bổ theo lời đề nghị của ông Giám đốc mỗi bộ.

Điều thứ 5. – Mỗi khu vực cai quản nhiều chính thu sở, mỗi chính thu sở lại có thể cai quản nhiều tiểu thu sở. Các ông chủ sự các chính thu sở và tiểu thu sở đều do ông Giám đốc bổ.

Điều thứ 6. – Lại đặt thêm tại Hà nội, Đà nẵng và Sài gòn, mỗi nơi một tổng thu sở để tập trung hết cả các khoản chi thu trong mỗi bộ.

Các ông chủ sự tổng thu sở do ông Tổng Giám đốc bổ.

Điều thứ 7. – Tại mỗi cửa bể Hải-phòng, Đà nẵng và Sài gòn có đặt một ông Thanh tra thường trú để coi riêng và việc xuất cảng, nhập cảng. Các ông Thanh-tra thường trú do ông Tổng Giám đốc bổ.

Điều thứ 8. – Ông Tổng Giám đốc sở Thuế quan và Thuế gián thu có ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 


 
Phạm Văn Đồng