Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

THỐNG NHẤT VÀO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ TRÁCH NHIỆM VIỆC QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ PHA CHẾ THUỐC TÂY, VIỆC SẢN XUẤT VÀ VIỆC PHÂN PHỐI THUỐC TÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân;
Căn cứ điều lệ về việc đăng ký các loại kinh doanh công thương nghiệp số: 489-TTg ngày 30/3/195;
Căn cứ điều lệ tạm thời về việc cho phép làm các nghề chữa bệnh, hộ sinh, chữa răng, bào chế thuốc và bán thuốc số: 965-TTg ngày 11/7/1956;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 17/3/1958 về việc thống nhất quản lý nguyên liệu dùng để pha chế thuốc tây và thống nhất sản xuất và phân phối thuốc tây;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thống nhất vào cơ quan Nhà nước có trách nhiệm việc quản lý nguyên liệu dùng để pha chế thuốc tây, việc sản xuất và việc phân phối thuốc tây.

Điều 2.- Các Dược sĩ tư, trong phạm thực hành nghề nghiệp, được làm những việc sau đây:

1) Pha thuốc theo đơn của Bác Sĩ và Y sĩ.

2) Bán lẻ thuốc và các loại dụng cụ Y dược do Mậu dịch Quốc doanh ủy thác .

3) Sản xuất những loại thuốc mà Bộ Y tế công nhận có giá trị biệt dược.

Điều 3. - Những quy định ban hành trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. - Bộ Y tế và Bộ Thương nghiệp sẽ quy định những chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 5. - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

 

Phạm Văn Đồng